Η θυσία 100 Αϊτινών εθελοντών για την Επανάσταση του 1821

Η θυσία 100 Αϊτινών εθελοντών για την Επανάσταση του 1821

Το 1821, η Επανάσταση των Ελλήνων έλαβε χώρα, χωρίς όμως να τυγχάνει αρχικά ευρωπαϊκής υποστήριξης. Η πιθανή διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έθιγε τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών δυνάμεων, οδηγώντας σε μη αναγνώριση του αγώνα.

...

Αυτοί οι γενναίοι, απίθανοι Έλληνες του 1821

Τι σου είναι αυτοί οι συνειρμοί... Γίνονται αχαλίνωτοι, φορές φορές, έτσι που σε πάνε εδώ κι εκεί από το ένα θέμα στο άλλο. Ξεφύλλιζα τις προάλλες τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, τελευταίο δ...

Ωστόσο, η Αϊτή, μια ανεξάρτητη χώρα που προέκυψε από την Γαλλική Επανάσταση, στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων. Παρότι φτωχή, η Αϊτή αναγνώρισε επίσημα την Επανάσταση, ούσα η πρώτη χώρα που το έπραξε.

Σε επιστολή του προς τον Αδαμάντιο Κοραή, ο πρόεδρος της Αϊτής, Ζαν Πιερ Μπουαγέ, εξέφρασε την υποστήριξή του, τονίζοντας το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση.

Παρ' ό,τι η Αϊτή δεν μπορούσε να προσφέρει οικονομική βοήθεια, έστειλε 45 τόνους καφέ προς πώληση για την ενίσχυση του αγώνα, ενώ 100 Αϊτινοί εθελοντές, θυσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ελλάδα.

Η αναγνώριση από την Αϊτή, έστω και συμβολική, αποτέλεσε σημαντική ηθική νίκη για τους Έλληνες, ενθαρρύνοντας τον αγώνα τους για ελευθερία.

Η επιστολή διασώζεται σε ελληνική μετάφραση στο έργο "Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως", γραμμένο από τον Ιωάννη Φιλήμονα, φιλικό και αγωνιστή του 1821:

Ζαν Πιερ Μπουαγέ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην

«Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας.

Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε. Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην.

Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα.

Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ' επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών.
Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος.

Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας

Μπόγερ»

...

Οι Έλληνες εξεγέρθηκαν πάνω από 100 φορές πριν από το '21 - Όταν απελευθέρωσαν και τη Χιμάρα

Οι πολλές ελληνικές εξεγέρσεις που οδήγησαν στην Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησαν ήδη από το 1481, με τους Έλληνες να παίρνουν τα όπλα εναντίον των Οθωμανών 123 φορές πριν από το 1821. Η πρώτη εξέγερση έ...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια 1

Νκ 25 30/03/2024 07:36

Ποτε ξανα αριστερα

Ποτε ξανα αριστερα

Προσθήκη σχολίου