Η προκήρυξη του Δημήτριου Υψηλάντη στους Χιμαραίους: «Ομογενείς Χιμαραίοι...»

Η προκήρυξη του Δημήτριου Υψηλάντη στους Χιμαραίους: «Ομογενείς Χιμαραίοι...»

Το 1821, λίγους μήνες μετά το ξέσπασμα της επανάστασης, ο 27χρονος Δημήτριος Υψηλάντης απηύθηνε προκήρυξη προς τους Χιμαραίους, με την οποία τους καλούσε να συμμετάσχουν στον Ξεσηκωμό του Γένους. Ο Δημήτριος Υψηλάντης εκπροσωπούσε τον αδερφό του Αλέξανδρο στην Πελοπόννησο, ως «πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου Αρχής». Με έναν λόγο ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ήταν ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρίας και ο Δημήτριος είχε αναλάβει να την εκπροσωπεί στην Πελοπόννησο.

Του Κ. Δημητρόπουλου

Την 1η Ιουλίου 1821, στα Τρικόρυφα της Αρκαδίας, ο Δημήτριος Υψηλάντης αναγνωρίστηκε από τους οπλαρχηγούς ως Αρχιστράτηγος. Στα Τρικόρυφα ή Τρίκορφα ήταν το στρατόπεδο των επαναστατημένων Ελλήνων από το οποίο Υψηλάντης και Κολοκοτρώνης διηύθυναν την πολιορκία της Τρίπολης (ή Τριπολιτσάς).
Στα Τρίκορφα μες στην κορφή, Κολοκοτρώνης στήνει ορδή,
μες στα Τρίκορφα στη ράχη πάει το αίμα σαν αυλάκι.
Κολοκοτρώνης φώναξε κι ούλος ο κόσμος τρόμαξε,
τον Νικηταρά φωνάζει και τους Τούρκους αλαφιάζει.

Ο Δημήτριος Υψηλάντης, ως στέλεχος της Φιλικής Εταιρίας που ήταν, γνώριζε τον ιδιαίτερο ρόλο που αναμένονταν να διαδραματίσει η Χιμάρα και οι «πολεμικοί» Χιμαραίοι. Στο σχέδιο της Φιλικής Εταιρίας η Χιμάρα σημειώνονταν ως ένα από τα σημαντικότερα επαναστατικά κέντρα. Δυστυχώς, την συγκεκριμένη περίοδο ήταν εξαιρετικά αδύνατη. Οι Χιμαραίοι όλης της Επαρχίας, είχαν δεχθεί καίρια πλήγματα από την επικράτηση του Αλή πασά στην περιοχή τους. Χιλιάδες εσφάγησαν και οι υπόλοιποι διεσπάρησαν μεταξύ Άρτας και Πρεβέζης (Σαλαώρα), αλλά και στα Τρίκαλα. Σ' αυτά τα μέρη πολλοί Χιμαραίοι βρήκαν τον θάνατο από τις κακουχίες και όσοι διασώθηκαν επέστρεψαν στους γενέθλιους τόπους με την πτώση του Αλή πασά. Τα χωριά τους είχαν ήδη εποικιστεί από τουρκαλβανούς και γι' αυτό έπρεπε να αγωνιστούν για την επανεγκατάστασή τους, πράγμα που δεν συνέβη με επιτυχία σε όλες τις περιπτώσεις. Το γεγονός της αντικειμενικής αδυναμίας τους σε συνδυασμό με την παρουσία ισχυρών σουλτανικών στρατευμάτων στην Ήπειρο, ανέτρεψε εν μέρει το σχέδιο της Φιλικής Εταιρίας. Δεν ήταν δυνατό να επαναστατήσουν επί τόπου. Όμως έδωσαν ηχηρό παρόν σε άλλα σημεία όπου ο ελληνισμός είχε ξεσηκωθεί. Εκατοντάδες μετέβησαν σε άλλα μέρη για να πολεμήσουν τόσο έχοντας επικεφαλή τον Σπύρο Μίλιο, όσο και μεμονωμένα.

Ομογενείς Χειμαραίοι!

Η Ελλάς τέλος πάντων εκινήθη εις τα όπλα δια την ελευθερίαν της· έθνος του οποίου οι πρόγονοι επροτίμούσαν την ελευθερίαν περισσότερον παρά όλα τα αγαθά του κόσμου, του οποίου τα βιβλία εδίδαξαν τα ξένα έθνη να ζουν με ευνομίαν, δεν έπρεπε τοιούτον έθνος να αναστενάζη παντοτεινά υποκάτω εις τον βαρύτατον και σκληρότατον ζυγόν ενός ξένου και βαρβάρου έθνους, το οποίον εξέρασεν ένα καιρόν η Ανατολή δια τας αμαρτίας των πατέρων μας. Εκηρύχθη πανταχόθεν ο πόλεμος εναντίον του, απεφασίσθη των τυράννων η πτώσις. Όποιος είναι Έλλην, ας εξυπνήση τώρα, ας συλλογισθή κατά βάθος την απόφασιν του Γένους, και ας συνδράμη με όλην του την ψυχήν και καρδίαν. Είναι αληθινόν, ότι δεν έχομεν μεγάλας δυνάμεις και προετοιμασίας· είναι όμως αληθέστερον, ότι και οι τύραννοί μας ευρέθησαν ανέτοιμοι, και είναι αδύνατοι και άνανδροι. Εφαίνοντο ανδρείοι, ενόσω ημείς τους εφοβούμεθα· ευθύς όμως όπου απεφασίσαμεν να αποτεινάξωμεν τον ζυγόν, οι τύραννοί μας τρέμουν· ενενί λόγω, δια την ελευθερίαν των Ελλήνων άλλο δεν λείπει εις τους Έλληνας, παρά τελεία ομόνοια και αληθινή προθυμία. Ας παύσουν τα πάθη, ας συνεισφέρη έκαστος το δυνατόν, ας καθοπλισθούν οι δυνατοί εις τα όπλα, ας βοηθήσουν χρηματικώς οι έχοντες χρήματα, και ευθύς ο σαπημένος κολοσσός του τυράννου θέλει κρημνίζεσθαι πανταχόθεν, κι εντός ολίγου θέλει κατεδαφισθή. Χειμαρραίοι, αν χρειάζεσθε και άλλην απόδειξιν οποίος είναι ο παρών πόλεμος, φαντασθήτε τον Αλέξανδρον Υψηλάντην ερόμενον με στράτευμα πολυάριθμον, φαντασθήτε και εμέ τον αυτάδελφον του υπομένοντα παν είδος κακουχίας και αγωνιζόμενον υπέρ της ελευθερίας των Ελλήνων με απόφασιν να θυσιάσω και αυτήν την ζωήν μου, αν γένη χρεία. Μη μικροψυχείτε λοιπόν· αγωνίζεσθε με προθυμίαν, όπως εμπορείτε, και εντός ολίγου, θέλομεν λάβει από αυτόν τον πόλεμον όσα εις την αρχή μας λείπουν. Προσμένω όμως και από την Ευρώπην να με έλθουν αρκετά πολεμικά αναγκαία.

Τρικόρυφα, την 12 Ιουλίου 1821

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου