Προκήρυξη θέσης οδηγού από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο

Προκήρυξη θέσης οδηγού από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου ως Οδηγού στο Γενικό Προξενείο. Η πρόσληψη θα είναι με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανεώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι :

- 21 έως 60 ετών

- απόφοιτοι λυκείου και να γνωρίζουν πολύ καλά την Ελληνική και Αλβανική γλώσσα. Τυχόν πρόσθετα προσόντα συνεκτιμηθούν.

- κάτοχοι αλβανικού επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης και ελληνικού διπλώματος οδήγησης

- να έχουν εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη.

Επισημαίνεται ότι οι Έλληνες υπήκοοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 16/7/2021 στο Γενικό Προξενείο.

Μαζί θα πρέπει να κατατεθούν τα εξής δικαιολογητικά :

-Βιογραφικό σημείωμα

-Πιστοποιητικό γέννησης

-Ποινικό μητρώο

-Αντίγραφα απολυτηρίου λυκείου και άλλων πτυχίων

-Αντίγραφο διπλωμάτων οδήγησης

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου