Αλλαγές στις δημόσιες επενδύσεις στην Αλβανία - Αυστηροποίηση κανόνων με νέο νομικό πλαίσιο

Αλλαγές στις δημόσιες επενδύσεις στην Αλβανία - Αυστηροποίηση κανόνων με νέο νομικό πλαίσιο

Πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ ένα νέο νομικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση των κανόνων για τη διαχείριση των δημόσιων επενδύσεων και ιδιαίτερα των μεγάλων έργων στην Αλβανία.

Οι τροποποιήσεις ορίζουν ποσοστόστωση χρηματοδότησης για έργα που απαιτούν αρκετά χρόνια για την ολοκλήρωσή τους και συνήθως είναι μεγάλες υποδομές.

Η κυβερνητική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ορίζει ότι, για πολυετείς προϋπολογισμικές δεσμεύσεις, που αφορούν νέα δημόσια επενδυτικά έργα, κατά την υλοποίησή τους, δεν επιτρέπεται να διανέμεται λιγότερο από 20% στον προϋπολογισμό της αρμόδιας μονάδας της κεντρικής κυβέρνησης από την πλήρη αξία του έργου κατά το πρώτο έτος.

Με τους νέους κανόνες κατά την υλοποίηση των δημόσιων επενδυτικών έργων, δεν επιτρέπεται να διανέμεται λιγότερο από 30% της πλήρους αξίας του έργου στον προϋπολογισμό της αρμόδιας μονάδας της κεντρικής κυβέρνησης κατά το δεύτερο έτος και όχι λιγότερο από 30% της πλήρης αξίας του έργου κατά το τρίτο έτος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη μελέτη σκοπιμότητας και στα νέα έργα που εγκρίνονται στον μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό 2023-2025.

Για δημόσια επενδυτικά έργα με εξωτερική χρηματοδότηση, ακολουθούνται οι κανόνες που ορίζονται στις σχετικές συμβάσεις με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Για δημόσια επενδυτικά έργα, που περιλαμβάνονται στον «Ενιαίο Κατάλογο Έργων Εθνικής Σημασίας» πριν από τη λήξη της προθεσμίας, ο φορέας πρότασης παρουσιάζει τη μελέτη σκοπιμότητας.

Κατόπιν, το υπουργείο που είναι αρμόδιο για τα οικονομικά αξιολογεί την οικονομική ανεκτικότητα του έργου και τους δημοσιονομικούς κινδύνους που συνδέονται με το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Στη συνέχεια ο φορέας που είναι αρμόδιος για τον στρατηγικό προγραμματισμό γνωμοδοτεί για την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης αυτής και επαναξιολογεί τη συμβατότητα με εθνικές, κλαδικές και διακλαδικές στρατηγικές.

Έτσι, η Ομάδα Διαχείρισης Συμβάσεων Παραχωρήσεων γνωμοδοτεί για την εγκυρότητα των στοιχείων της μελέτης σκοπιμότητας του έργου, μόνο για έργα που αφορούν συμβάσεις τύπου Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η κυβερνητική απόφαση κατηγοριοποίησε ένα νέο στοιχείο στις δημόσιες επενδύσεις των «Διοικητικών κεφαλαιακών δαπανών» που ορίζει την αντικατάσταση απαρχαιωμένου εξοπλισμού κατά την άσκηση των λειτουργιών του φορέα της κεντρικής κυβέρνησης ή την αγορά νέου εξοπλισμού που συνδέεται με το τρέχον επίπεδο προσωπικού ή την αύξηση του αριθμού του προσωπικού.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου