15ετής άδεια θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους για καλλιέργεια κάνναβης στην Αλβανία

15ετής άδεια θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους για καλλιέργεια κάνναβης στην Αλβανία

Εκτός από τη σύσταση της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Κάνναβης, η οποία θα υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας Αλβανίας, το σχέδιο νόμου νομιμοποίησης κάνναβης από την κυβέρνηση Ράμα προβλέπει και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση πιστοποιήσεων και αδειών σε ενδιαφερόμενους φορείς.

Δίπλα στην Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου της Κάνναβης θα συσταθεί η Επιτροπή Αδειών, η οποία θα διαχειρίζεται και θα επαληθεύει τα αιτήματα που υποβάλλουν οι φορείς. Η επιτροπή αυτή θα επιβάλλει επίσης κυρώσεις σε όσους φορείς διαθέτουν πιστοποιήσεις και άδειες, αλλά παραβιάζουν τους όρους ή υπερβαίνουν το καθορισμένο νομικό πλαίσιο. Η άδεια για κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία εγκρίνεται από την κυβέρνηση βάσει ορισμένων κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής που διοργανώνει ο Εθνικός Οργανισμός Κάνναβης. Έτσι, η συνολική επιτρεπόμενη έκταση για την καλλιέργεια του φυτού κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 200 εκτάρια σε εθνικό επίπεδο.

Επίσης, η άδεια καλλιεργητικής δραστηριότητας χορηγείται μόνο σε ανοιχτούς, στεγασμένους χώρους ή θερμοκήπια. Η έκταση της δραστηριότητας για την καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 εκτάρια και μεγαλύτερη από 10 εκτάρια για κάθε μονάδα. Η άδεια για τις εταιρείες χορηγείται για περίοδο 15 ετών.

Ο νόμος έχει θεσπίσει ισχυρά κριτήρια για την απόκτηση άδειας. Το πρώτο κριτήριο είναι ότι η εταιρεία πρέπει να έχει 3ετή εμπειρία στην καλλιέργεια, παραγωγή, επεξεργασία, κυκλοφορία και διαχείριση του φυτού κάνναβης. Η εταιρεία ή ο μέτοχος με το 51% των μετοχών της εταιρείας πρέπει να ασχολείται με την παραγωγή υποπροϊόντων του φυτού κάνναβης σε μία από τις 38 χώρες που αποτελούν μέρος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τουλάχιστον 5 χρόνια. Η οντότητα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με πιστοποιητικό καλής συμφωνίας παρασκευής που εκδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων. Επίσης, η εταιρεία πρέπει να έχει κεφάλαιο όχι μικρότερο των 100.000.000 λεκ ή 924,138 ευρώ.

Για να αποκτηθεί η άδεια, ο διαχειριστής, τα μέλη των οργάνων διαχείρισης, οι εταίροι ή οι μέτοχοι δεν πρέπει να υπόκεινται σε ποινική δίωξη ή δίκη για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα. Σε περίπτωση παραβάσεων, θα επιβάλλονται κυρώσεις από 500.000 έως 5.000.000 λεκ 46,206 ευρώ, καθώς και προσωρινή απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας για περίοδο από 6 μήνες έως 3 χρόνια. Ο αρμόδιος για την υγεία υπουργός αποφασίζει να ανακαλέσει την άδεια εάν ο φορέας παραβιάζει επανειλημμένα τους όρους της άδειας. Μεταξύ των κριτηρίων για την υποβολή αίτησης για άδεια είναι η δήλωση για απασχόληση τουλάχιστον 10 ατόμων για κάθε μονάδα, εκ των οποίων τα 2 πρέπει να είναι ειδικευμένοι υπάλληλοι στον κλάδο της φαρμακευτικής και αγροτομηχανικής, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη στον σχετικό τομέα.

Οι φορείς οφείλουν να προβούν σε δήλωση ότι μετά το τρίτο έτος θα καταβάλλουν ετήσια συνδρομή ίση με το 1,5% του ετήσιου τζίρου, σε κάθε περίπτωση όμως όχι μικρότερη από 10.000.000 λεκ ή 92,413 ευρώ. Επίσης, οι φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τραπεζική εγγύηση ύψους 10% της επενδυτικής αξίας, καθώς και να υποβάλουν δήλωση ότι θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου