Δημοσιεύθηκε το αλβανικό ΦΕΚ για τα «Ανοιχτά Βαλκάνια» - Τι περιλαμβάνει

3e0ceaaa351a4b789a01a2fe167ce146

Μνημόνιο συμφωνίας για τη συνεργασία, τη διευκόλυνση των εισαγωγών, τις εξαγωγές και τη διακίνηση αγαθών στα Δυτικά Βαλκάνια, που εγκρίθηκε πρόσφατα από την αλβανική κυβέρνηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Ανοιχτά Βαλκάνια" δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του αλβανικού κράτους.

Αυτή η κοινή πρωτοβουλία μεταξύ των τριών χωρών: Αλβανία, Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας, στοχεύει στη διάδοση αυτού του μνημονίου σε όλες τις χώρες της CEFTA. Η ουσία του είναι να διευκολύνει το εμπόριο, ενώ προορίζεται να ακολουθήσει ένα σχέδιο μέτρων που θα εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και το εμπόριο για όλους τους εμπόρους.

Το μνημόνιο θα χρησιμεύσει ως υποστήριξη σε οντότητες που λειτουργούν στην Αλβανία και σε οντότητες που συναλλάσσονται με αυτές τις δύο χώρες.

Σύμφωνα με την έκθεση που συνοδεύει αυτή τη συμφωνία, οι Συμμετέχοντες των Δυτικών Βαλκανίων, που συλλογικά αναφέρονται ως "Μέρη" και ατομικά ως "Μέρος", εκφράζουν την ετοιμότητά τους να ενισχύσουν τις σχέσεις και την αμοιβαία κατανόηση, ιδιαίτερα στον τομέα των εισαγωγών – εξαγωγών και για την εξάλειψη των εμποδίων στο αμοιβαίο εμπόριο, τη συμβολή στην πρόοδο της οικονομικής συνεργασίας και την επέκταση του πεδίου αμοιβαίας εμπορικής ανταλλαγής αποφασίζοντας την εξάλειψη των εμποδίων στο κοινό εμπόριο αγαθών και την προοδευτική ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων.

Ακολουθούν περιληπτικά τα βασικά στοιχεία - στόχοι του Μνημονίου:

α) η αύξηση και η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των μερών

β) απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διακίνηση αγαθών, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό

γ) την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών και άλλων αρμόδιων αρχών στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία κάθε μέρους

δ) προώθηση, μέσω της επέκτασης του αμοιβαίου εμπορίου, της αρμονικής ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των μερών

ε) σταδιακή εξάλειψη των εμποδίων στο εμπόριο αγαθών.

Απλοποίηση των διατυπώσεων που σχετίζονται με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διακίνηση αγαθών

Τα μέρη εφαρμόζουν το εμπόριο και τις διαδικασίες σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διακίνηση αγαθών που είναι απλές, εύλογες και αμερόληπτες.

Τα μέρη θα διασφαλίσουν την ανανέωση των διμερών συμφωνιών για τις διεθνείς οδικές μεταφορές, προκειμένου να διευκολυνθεί το καθεστώς των αδειών μεταφοράς για διμερείς, διαμετακομιστικές και τρίτες χώρες, διευκολύνοντας έτσι τις μεταφορές και το εμπόριο στα Δυτικά Βαλκάνια.

Τα μέρη μειώνουν, στο μέτρο του δυνατού, τους ελέγχους, τις διατυπώσεις και τον αριθμό των εγγράφων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η συχνότητα και η πολυπλοκότητα των διατυπώσεων εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης και οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης, κάθε μέρος εξασφαλίζει ότι αυτές οι διατυπώσεις και τεκμηρίωση απαιτήσεων:

α) έχουν εφαρμοστεί, με στόχο την ταχεία αποδέσμευση και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων

β) εφαρμόζονται με τρόπο που στοχεύει στη μείωση του χρόνου συμμόρφωσης και του κόστους και

γ) βρίσκονται στο χαμηλότερο όριο συναλλαγών

Διαμετακόμιση

Οι τελωνειακές αρχές των συμβαλλομένων μερών συνεργάζονται προκειμένου να παρέχουν τις προϋποθέσεις για την απλοποίηση του καθεστώτος διαμετακόμισης μεταξύ τους, στο μέτρο του δυνατού.

Εμπιστευτικότητα και προστασία των πληροφοριών

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει του παρόντος Μνημονίου θεωρούνται εμπιστευτικές και αντιμετωπίζονται με το ίδιο τουλάχιστον επίπεδο προστασίας και εμπιστευτικότητας με τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μέρους παραλαβής.

Συνεργασία μεταξύ τελωνειακών αρχών και άλλων αρμόδιων αρχών.

Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές του, που είναι υπεύθυνες για τελωνειακούς και άλλους ελέγχους και διαδικασίες σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση αγαθών, συνεργάζονται μεταξύ τους και συντονίζουν τις δραστηριότητες που διευκολύνουν το εμπόριο. Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου βασίζονται κυρίως στην ανάλυση κινδύνου, χρησιμοποιώντας τεχνικές ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να εντοπιστούν και να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι και να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα, με βάση τα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο των μερών και όπου είναι δυνατόν, σε διεθνές επίπεδο.

Ασφάλεια τροφίμων, κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα

Τα μέρη καταβάλλουν κοινές προσπάθειες για να διευκολύνουν τη μετακίνηση ζώων, προϊόντων και τροφίμων ζωικής προέλευσης και ταυτόχρονα να αποτρέψουν την είσοδο μεταδοτικών ασθενειών των ζώων και προϊόντων και τροφίμων ζωικής προέλευσης επιβλαβών για την υγεία, για να αναπτύξουν συνεργασία στον τομέα της κτηνιατρική και ασφάλεια τροφίμων, συνεργασία για τη διευκόλυνση της μετακίνησης φυτών και προϊόντων φυτικής προέλευσης, τροφίμων και ζωοτροφών φυτικής και μικτής προέλευσης, αποτροπή της εισόδου φυτικών παρασίτων σε καραντίνα, καθώς και εργασία για την απλούστευση των διαδικασιών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων για την προστασία από την εισαγωγή και εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών σε φυτά και φυτικά προϊόντα, να διευκολύνει και να εμβαθύνει το αμοιβαίο εμπόριο φυτών και φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων και ειδών που υπόκεινται σε φυτοϋγειονομική επιθεώρηση και να συνεργαστούν για τη διευκόλυνση.

Οι αρμόδιες αρχές των μερών ενημερώνονται αμοιβαία για τις κτηνιατρικές-υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων. Η εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση φυτών, προϊόντων φυτικής προέλευσης και άλλων αντικειμένων που υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο (εφεξής καλούμενα «αποστολές») μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον πληρούνται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανονισμούς εισαγωγής και κόμμα διαμετακόμισης.

Τα μέρη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα φυτοϋγειονομικά μέτρα για να αποτρέψουν την είσοδο σε καραντίνα φυτικών παρασίτων με παρτίδες φυτών και προϊόντων φυτικής προέλευσης που εξάγονται, σύμφωνα με τις ειδικές φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του μέρους εισαγωγής και διαμετακόμισης.

Η εισαγωγή τροφίμων και ζωοτροφών φυτικής και μικτής προέλευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, σύμφωνα με τους κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων που ισχύουν στο μέρος εισαγωγής. Οι εκθέσεις των επίσημα εγκεκριμένων εργαστηρίων για τη δοκιμή τροφίμων και ζωοτροφών φυτικής και μικτής προέλευσης και των εργαστηρίων που έχουν επίσημα εξουσιοδοτηθεί για τη δοκιμή τροφίμων και ζωοτροφών φυτικής προέλευσης αναγνωρίζονται αμοιβαία από τις αρμόδιες αρχές των μερών. Κατά την εισαγωγή, οι αποστολές ζωοτροφών και ζωοτροφών φυτικής και μικτής προέλευσης πρέπει να συνοδεύονται από αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών το αργότερο 4 (τέσσερις) μήνες, που διενεργούνται με διαπιστευμένες μεθόδους και εκδίδονται από επίσημα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια.

Κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και να εξετάζει παρτίδες τροφίμων και ζωοτροφών φυτικής προέλευσης και αναμεμειγμένων κατά την εισαγωγή. Τα μέρη ορίζουν επίσημα εργαστήρια για τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών και τη διάγνωση του δείγματος που λαμβάνεται κατά τη φυτοϋγειονομική εξέταση. Τα μέρη συμφωνούν να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών από επίσημα εγκεκριμένα εργαστήρια για δείγματα που λαμβάνονται από αποστολές που υπόκεινται σε εισαγωγή. Όταν κατά την εισαγωγή διαπιστωθεί ότι η αποστολή τροφίμων δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους τροφίμων του μέρους εισαγωγής, η αρμόδια αρχή του μέρους εισαγωγής ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του μέρους εξαγωγής και λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το εσωτερικό της κανόνες ..

Οι αρμόδιες αρχές των μερών κοινοποιούν αμοιβαία μέτρα για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της εισαγωγής τροφίμων και ζωοτροφών φυτικής και μικτής προέλευσης. Οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων μερών ανταλλάσσουν έντυπα κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών υγειονομικών πιστοποιητικών που συνοδεύουν τις αποστολές στα μέρη και κοινοποιούν αμοιβαία τις τυχόν αλλαγές. Οι αρμόδιες αρχές των Μερών ορίζουν πρόσωπα αρμόδια για τη συνεργασία και το συντονισμό δραστηριοτήτων στον τομέα της υγείας των ζώων, των φυτοϋγειονομικών θεμάτων και της ασφάλειας των τροφίμων.

Μετακίνηση τροφίμων

Τα μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των τροφίμων, δηλαδή. νέα τρόφιμα, τρόφιμα για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού (τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά, τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, υποκατάστατα μιας πλήρους καθημερινής διατροφής για άτομα που βρίσκονται σε δίαιτα για απώλεια βάρους), συμπληρώματα διατροφής (συμπληρώματα διατροφής), τρόφιμα με τροποποίηση διατροφική σύνθεση (τροφή για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη, υποκατάστατα αλατιού για ανθρώπινη κατανάλωση, τρόφιμα εμπλουτισμένα με βιταμίνες, μέταλλα και άλλες ουσίες με θρεπτική ή φυσιολογική δράση κ.λπ.), άλατα για ανθρώπινη κατανάλωση και παραγωγή τροφίμων, πρόσθετα τροφίμων, αρωματικές ουσίες τροφίμων, ένζυμα τροφίμων , βοηθήματα παραγωγής τροφίμων, πόσιμο νερό στην αρχική συσκευασία (φυσικό μεταλλικό νερό,

Σύμφωνα με την παράγραφο i του παρόντος άρθρου, τα προϊόντα μπορούν να καθοριστούν σε ξεχωριστό προσάρτημα. Οι αρμόδιες αρχές των μερών ενημερώνονται αμοιβαία για τους όρους εισαγωγής των αποστολών προϊόντων.

Μετακίνηση βιομηχανικών προϊόντων εκτός τροφίμων

Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κοινές προσπάθειες για την προώθηση του αμοιβαίου εμπορίου, την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων εκτός τροφίμων, για να επιτρέψουν την ελεύθερη κυκλοφορία βιομηχανικών προϊόντων εκτός τροφίμων, με τρόπο που να μην περιορίζει το διεθνές εμπόριο, ενώ εγγυάται το απαιτούμενο ασφάλεια προϊόντων και προστασία της ανθρώπινης, ζωικής και περιβαλλοντικής ζωής και υγείας.

Βάσει του Οδηγού 68 ISO / lEC - Συμφωνίες για την αναγνώριση και αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της συμμόρφωσης και υπενθυμίζοντας τη σημασία του καθεστώτος των φορέων διαπίστευσής τους ως υπογράφοντες την EA MLA με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία Διαπίστευσης (ΕΑ), τα μέρη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για σκοπός της απλούστευσης της διαδικασίας για τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και, επίσης, η αμοιβαία αποδοχή των εκθέσεων δοκιμών από διαπιστευμένα εργαστήρια, σε σχέση με βιομηχανικά προϊόντα μη τροφίμων, εφόσον οι οργανισμοί διαπίστευσης των μερών έχουν το καθεστώς των υπογραφόντων συμφωνιών που επιτρέπουν αμοιβαία αναγνώριση της ισοδυναμίας του συστήματος διαπίστευσης σε μέτρα που αφορούν τον τομέα των εργαστηρίων δοκιμών (EA MLA). Τα μέρη μπορούν να διευρύνουν το πεδίο συνεργασίας,

Το παρόν μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί με αμοιβαία συναίνεση όλων των μερών. Το Μνημόνιο παραμένει σε ισχύ επ' αόριστον, εκτός εάν ένα από τα Μέρη ανακοινώσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το Μνημόνιο.

Σε αυτή την περίπτωση το μνημόνιο θα λήξει 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της γραπτής ειδοποίησης.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου θα επιλύεται με αμοιβαία συναίνεση μέσω των αρμόδιων αρχών των Μερών.