Υποκατηγορίες αυτής της κατηγορίας:

Χιούμορ, Ποίηση, Εκδηλώσεις, Φωτογραφίες
Μάι
02

Το κήρυγμα της Μεγάλης Πέμπτης

Γιὰ νὰ συναντήσουμε το Θεὸ πρέπει νὰ ξεκαβαλικέψουμε.


Μεγάλη ΠέμπτηΟ πατέρας Παναγιώτης Γκέζος
Άπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

«Τῆ ἁγία καὶ Μεγάλη Πέμπτη, οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων καὶ τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρά τινα ἑορτάζειν: τὸν ἱερὸν Νιπτῆρα, τὸν μυστικὸν Δεῖπνον ( δηλαδὴ τὴν παράδοσιν τῶν καθ’ ἡμᾶς φρικτῶν Μυστηρίων), τὴν ὑπερφυᾶ προσευχὴν καὶ τὴν προδοσίαν αὐτὴν».

Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι τὸ κέντρο τῆς ζωῆςτῆς Εκκληςίας γιατὶ εἶναι τὸ κατεξοχὴν μυστήριο τῆς βιώσεως τὴς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸ συνάνθρωπο, μὲ ὁλόκληρο τὸ σῶμα τοῦ Χριστοὺ.

Τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας λέγεται κοινωνία καὶ εἶναι πραγματικὰ, ἐπειδὴ δι’ αὐτοῦ κοινωνοῦμε μὲ τὸ Χριστὸ καὶ μετέχουμε τῆς σαρκός Του καὶ κοινωνοῦμε ἐπίσης καὶ ἑνωνόμαστε μεταξύ μας, γιατὶ ἀφοῦ μεταλαμβάνουμε ἑνὸς ἄρτου ὅλοι, γινόμαστε ὅλοι ἕνα σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἕνα αἶμα, τὸ αἶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπομένως μέλη ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου (Ἰωάν.Μενοῦνου).

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Απρ
30

Το κήρυγμα της Μεγάλης Τρίτης

Ὑπάρχει ὅμως ἕνα εἶδος ἁμαρτωλοῦ τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς κατεδίκασε ἄμεσα καὶ προσωπικὰ, τὸν ὑποκριτή.


Μεγάλη ΤρίτηΟ πατέρας Παναγιώτης Γκέζος
Άπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καταδίκασε κάθε μορφὴ κακίας καὶ ἁμαρτίας χρησιμοποιώντας παραβολὲς ἤ διάφορους ἄλλους τρόπους, ποτὲ ὅμως δὲν καταδίκασε τὸν συγκεκριμένο ἁμαρτωλὸ ποὺ βρισκόταν μπροστά Του ἔστω καὶ ἄν δὲν ἔδειχνε διάθεση μετανοίας. Ἀντίθετα μάλιστα, ὅταν ἔχει μπροστά Του ὁ Χριστὸς τὸ συγκεκριμένο ἁμαρτωλὸ τὸν ἀντιμετωπίζει μὲ συμπάθεια, ἐπιείκεια καὶ πολὺ συχνὰ μὲ τρυφερότητα. Ἔτσι ἀντιμετωπίζει τὸ Ζακχαῖο, τὴν ἁμαρτωλὴ γυναίκα, τὴ Σαμαρείτιδα ποὺ δὲν ἔκανε καμιὰ δήλωση μετανοίας, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὸν πλούσιο νέο ποὺ δὲν θέλησε νὰ ἀποχωρισθεῖ τὰ πλούτη του, ὁ Χριστὸς: «ἐμβλέψας αὐτῶ ἠγάπησεν αὐτὸν» (Μαρκ.10,210) κατὰ τὸν Εὐαγγελιστὴ Μάρκο.

Ὑπάρχει ὅμως ἕνα εἶδος ἁμαρτωλοῦ τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς κατεδίκασε ἄμεσα καὶ προσωπικὰ, τὸν ὑποκριτή. Στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Μ. Τρίτης (Ματθ.23, 15- 23) ὁ Χριστὸς κεραυνοβολεῖ τοὺς Γραμματεῖς καὶ τοὺς Φαρισαίους τῆς ἐποχῆς Του, ποὺ βρίσκονταν μπροστά Του ἐκείνη ἀκριβῶς τὴ στιγμή, γιὰ τὴν ὑποκρισία τους, καὶ δὲν διστάζει νὰ χρησιμοποιήσει ἐναντίον τους πολὺ βαρεῖς χαρακτηρισμοὺς καὶ νὰ τοὺς προσάψει βαρύτατες κατηγορίες.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Απρ
29

Το κήρυγμα της Μεγάλης Δευτέρας

Aὐτοὶ ποὺ συνήθως θεωροῦνται ἁμαρτωλοὶ μπορεῖ νὰ βρίσκονται πιὸ κοντὰ
στὸ Χριστὸ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ φαίνονται οἱ ἀφοσιωμένοι συνοδοιπόροι Του.


Μεγάλη ΔευτέραΟ πατέρας Παναγιώτης Γκέζος
Άπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Ἡ πορεία πρὸς τὴν συνάντηση μὲ τὸν ἀναστημένο Χριστὸ πλησιάζει στὸ ἀποκορύφωμά της μὲ τὴ Μ. Ἐβδομάδα καὶ «τὴ Ἁγία Μεγάλη Δευτέρα μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καὶ ξηρανθείσης συκῆς».

Ἡ γυναίκα τοῦ Φαραὼ προσπάθησε νὰ ἐκμαυλίσει τὸν Ἰωσὴφ καὶ ἐκεῖνος γιὰ μιὰ στιγμὴ ἀντιμετώπισε τὸ δίλημμα ἤ νὰ φύγει γυμνὸς ἀφήνοντας πίσω τὰ ροῦχα του ἤ, γιὰ νὰ μὴ χάσει τὰ ροῦχα του, νὰ ὐποστεῖ τὸν ἐκμαυλισμό.

Τώρα ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε βῆμα πρὸς βῆμα τὸ Χριστὸ στὸ πάθος, γιὰ νὰ βρεθοῦμε κοντά Του τὴ μεγάλη στιγμὴ, θὰ ἀντιμετωπίσουμε καὶ ἐμεῖς τὸ δίλημα ἤ νὰ προχωρήσουμε μαζί Του γυμνοὶ ἀφήνοντας πίσω μας πολλὰ ἀπὸ τὰ πράγματα μὲ τὰ ὁποῖα ὀ κόσμος προσπαθεῖ νὰ μᾶς διαφθείρει καὶ νὰ μᾶς ἀφομοιώσει ἤ νὰ Τὸν ἐγκαταλείψουμε γιὰ νὰ μὴ χάσουμε μιὰ βολική, εὔκολη καὶ ἄνετη ζωή.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Απρ
28

Το κήρυγμα της Κυριακής

Nα πάρωμε στα χέρια µας τα βάγια της νίκης για να νικήσωµε τους τρείς µεγάλους εχθρούς µας: Την σάρκα, τον κόσµο και τον διάβολο.


Κυριακή τῶν ΒαΐωνΟ πατέρας Παναγιώτης Γκέζος
Ἀπὸ τὸν π. Παναγιώτη. Γκέζο

Ἡ πορεία προς τὴν συνάντηση μὲ τὸν αναστημένο Χριστώ πλησιάζει στὸ αποκορύφωμα της. Ὁ Χριστὸς έρχεται στον τόπο τῆς συναντήσεως, τὴ νέα Ιερουσαλήμ, τὴν Ἐκκλησία Του, ὅπως πήγε τότε στὴν παλαιὰ Ιερουσαλήμ. Καὶ ὅπως οἱ Ισραηλίτες τότε, έτσι καὶ ἐμεῖς τώρα τὸν υποδεχόμαστε μὲ πολλὲς τιμές. Μὲ λουλούδια, μὲ κεριὰ, μὲ τελετές, μὲ καινούργια ροῦχα, μὲ εορταστική ατμόσφαιρα καὶ μὲ εκδηλώσεις ενθουσιασμό, ἀλλὰ ὅπως καὶ εκείνοι τότε, έτσι καὶ ἐμεῖς τώρα, δὲν προχωρούμε πέρα απο το πανηγύρι. Παραμένουμε μόνιμα στην Κυριακή των Βαΐων. Περιοριζόμαστε στὶς ἐξωτερικὲς εκδηλώσεις. Δὲν προχωροῦμε πέρα ἀπ’ αυτές κι έτσι, αν και τον είδαμε το Χριστό γιὰ μια στιγμή φευγαλέα, Τὸν χάνουμε, γιατὶ Αυτός δὲν παραμένει στὴν Κυριακή των Βαΐων. όπως εμείς. Αυτός δεν περιορίζεται στο πανηγύρι. Αυτός δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στις τιμές. Αυτός προχωρεί στο σταύρωμα. Αυτός επείγεται να σταυρώσει την αμαρτία, γιὰ να θανατώσει τον θάνατο και να αναστήσει τον άνθρωπο. Αν θέλλουμε να μη χάσουμε απο τα μάτια μας το Χριστό και να μπορέσουμε να βρεθούμε κοντά Του τη στιγμή της δόξας Του πρέπει να Τον ακολουθήσουμε.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Απρ
27

Στον αστερισμό της συμμαχίας

0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Απρ
26

Πρέσπες: Επιτυχημένη η συνάντηση για το πρόγραμμα "Green Boat"

Οι στόχοι του προγράμματος “GreenBoat” που θα υλοποιηθεί μεταξύ του Δήμου Πρεσπών και του Δήμου Λίκενας της Αλβανίας παρουσιάστηκαν χθες κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πρεσπών στον Λαιμό. Στόχος της συνάντησης η ενημέρωση όλων για την προοπτική ανάπτυξης των δύο περιοχών και της Λίμνης Πρεσπών με την υλοποίηση του προγράμματος αυτού καθώς επίσης και οι τρόποι με τους οποίους θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής με τη χρήση των ηλιακών καραβιών με τα οποία θα μπορούν να μεταφέρονται οι επισκέπτες στα ιστορικά μνημεία της περιοχής των Πρεσπών όπως τα Ασκηταριά στους Ψαράδες, στο Τριεθνές σημείο που συνδέει της τρείς χώρες Ελλάδα- Αλβανία και FYROM καθώς επίσης και στους υγροβιοτόπους της Λίμνης όπου φιλοξενούνται σπάνια είδη πουλιών και ψαριών. Όπως είπε σε δήλωση του στην ΕΡΑ Φλώρινας ο Δήμαρχος Πρεσπών κ. Βασίλης Τσέπας απώτερος σκοπός υλοποίησης αυτού του διασυνοριακού προγράμματος είναι η ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής των Πρεσπών και της γειτονικής Αλβανίας που τους συνδέει η Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα.

Συνεχίστε την ανάγνωση
2 Σχόλια
  2 Σχόλια
Απρ
25

Ευφάνταστη κομπίνα Αλβανού σε βάρος πρατηριούχου στο Κιλκίς

Χρειάστηκαν έξι μήνες για να συλληφθεί ένας 27χρονος Αλβανός ο οποίος, τον Οκτώβριο του 2012, εμφανίστηκε οδηγώντας Πόρσε σε πρατηριούχο υγρών καυσίμων του Κιλκίς και του υποσχέθηκε… φθηνά καύσιμα. Ο πρατηριούχος “τσίμπησε” και, λίγες μέρες μετά, ο Αλβανός εμφανίστηκε και πάλι με την Πόρσε και ένα… βυτιοφόρο καύσιμα. Και αφού πήρε τα συμφωνημένα χρήματα απ` τον συμπατριώτη μας...
Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Απρ
25

Πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη συλλαλητήριο για την επαναφορά των συντάξεων του ΟΓΑ

Δελτίο Τύπου Π.Ε


Αθήνα, 24 Απριλίου 2013

Σε συνέχεια των προσπαθειών της, για την επαναφορά των συντάξεων του ΟΓΑ στους υπερήλικες βορειοηπειρώτες, η «Πανβορειοηπειρωτική Επιτροπή» (Π.Ε) διοργάνωσε χτες, Τρίτη 23 Απριλίου, νέο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας.

Η πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας, υπήρξε η αφετηρία της διαδήλωσης. Αφού ανεγνώσθη το ψήφισμα με τα αιτήματα, ακολούθησε πορεία μέσω της οδού Σταδίου προς τη Βουλή των Ελλήνων. Πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους βορειοηπειρωτικών και ποντιακών σωματείων και φορέων παρέδωσαν το ψήφισμα στον Ειδικό Γραμματέα του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος δεσμεύτηκε πως την ίδια στιγμή που συνεδρίαζε η ολομέλεια της Βουλής θα ενημέρωνε τον κ. Β. Μεϊμαράκη σχετικά, παραδίδοντάς του το ψήφισμα.

Το ψήφισμα κατατέθηκε επίσης και στον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ κ. Αθανάσιο Μπούρα.

Στη συνέχεια η Επιτροπή ενημέρωσε τους διαδηλωτές και το συλλαλητήριο διαλύθηκε ειρηνικά.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Απρ
24

Διαδήλωση Βορειοηπειρωτών ενάντια στον αποκλεισμό τους απ' τις συντάξεις και την κάλυψη υγείας του ΟΓΑ (βίντεο)

3 Σχόλια
  3 Σχόλια
Απρ
22

Διαδήλωση για την διακοπή καλύψεων του ΟΓΑ προς τους Βορειοηπειρώτες

Ανακοίνωση


Την Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 5μμ στην πλατεία Κοτζιά Διαδήλωση για το κόψιμο των συντάξεων και της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στους υπερήλικες Βορειοηπειρώτες και στους ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση.

Στην συνέχεια πορεία δια μέσου της οδού Αθηνάς, πλατ. Ομονοίας, Σταδίου, πλατ. Συντάγματος στο κοινοβούλιο όπου και θα επιδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Αυτό που έγινε είναι άδικο, σκληρό, αντισυνταγματικό εθνικά ολέθριο σημαίνει απώλεια ζωών, σημαίνει πρόωρους θανάτους για κάποιους συνανθρώπους μας που δεν έχουν πλέον τα απαραίτητα για να διατηρηθούν στην ζωή. Σημαίνει εθνικές απώλειες, σημαίνει μεγιστοποίηση του θράσους και των απαιτήσεων των Αλβανών.

Πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση για αυτό το θέμα.
Οι υπερήλικοι Βορειοηπειρώτες που ζουν εκεί στις πατρογονικές τους εστίες, φυλάσσουν Θερμοπύλες.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Απρ
21

Το κήρυγμα της Κυριακής

Τὰ μάτια τοῦ Θεοῦ δὲν βλέπουν τὸν ἄνθρωπο ὅπως τὰ μάτια τοῦ ἀνθρώπου.

Κυριακή Ε’ ΝηστειώνΟ πατέρας Παναγιώτης Γκέζος
Απο τον π. Παναγιώτη Γκέζο 

Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία εἶναι ἡ μεγάλη ψυχὴ, ποὺ τὰ ἔδωσε ὅλα στὴν ἀνομία, καὶ ὑστερα τὰ ἔδωσε ὅλα στὸ Χριστὸ καὶ ἔλαμψε καὶ τὴν ἔβαλαν οἱ Πατέρες στὴν πέμπτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν νὰ ἑορτάζεται. Κανεὶς δὲν πρέπει νὰ ἀποθαρρύνεται ἀπὸ τὴν κατάστασή του. Δὲν πρέπει νὰ σκέπτεται πὼς γι’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἐλπίδα.

Γιατὶ ἄραγε ὁ Χριστὸς βλέπει τοὺς τελῶνες καὶ τὶς πόρνες νὰ εἶναι πιὸ κοντὰ στὸ Θεὸ ἀπὸ τοὺς «δικαίους» καὶ νὰ τοὺς προάγουν στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Γιατὶ ἐκεῖνοι ξέρουν πὼς βρίσκονται στὴν ἐξορία καὶ μποροῦν νὰ αἰσθανθοῦν τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπιστρέψουν, ἐνῶ οἱ «δίκαιοι» πιστεύουν στὴ δικαιοσύνη τὴ δικιά τους καὶ γιὰ αὐτὸ δὲν ὑποτάσσονται στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅμως κανεὶς ἀπ’ ὅσους εἶναι βέβαιοι ὅτι δικαιοῦνται τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν τὴν ἀπολαμβάνει.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Απρ
15

Το κήρυγμα της Κυριακής

Η πορεία προς τη συνάντηση με το Χριστό είναι μια Κλίμακα

Κυριακή Δ’ ΝησΟ πατέρας Παναγιώτης Γκέζοςτειών
Απο τον π. Παναγιώτη Γκέζο 

Η πορεία προς τη συνάντηση με τον Χριστό είναι μια ανοδική κλίμακα ανεξάντλητη. Όπως ο Θεός είναι απεριόριστος και η δυνατότητά μας να Τον συναντήσουμε και να ενωθούμε μ’ αυτόν είναι απεριόριστη. Η δυνατότητα που υπάρχει για να ενωθεί ο άνθρωπος με το Θεό δεν εξαντλήθηκε και δεν θα εξαντληθεί ποτέ απο κανέναν ούτε στη γη ούτε στον ουρανό.

Μέτρο και σκοπός της πνευματικής ζωής είναι το ποσοστό αυτής της ενώσεως του ανθρώπου με το Θεό και αρετή είναι η έκφραση αυτής της ενώσεως. Όπως δεν μπορούμε να μιλάμε για το αν ενωθήκαμε η όχι με το Θεό αλλά για το πόσο ενωθήκαμε, έτσι δεν μπορούμε να μιλάμε για το αν έχει η δεν έχει ένας άνθρωπος μια αρετή, αλλά πόσο την έχει. Η αρετή δεν έχει όρια, λέει ο Γρηγόριος Νύσσης στο βίο του Μωυσέως. Η νομική θεώρηση της αρετής είναι αδύνατη μέσα στο πνεύμα του Χριστού και η αξίωση απο τον άνθρωπο για μια νομική πραγμάτωση της αρετής είναι τα « βαρέα φορτία και δυσβάστακτα» που βάζουν στους ώμους των ανθρώπων οι υποκριτές που κλείνουν έτσι τη βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων « και αυτοί οι ίδιοι δεν μπαίνουν σ’ αυτή αλλά εμποδίζουν και όσους θέλουν να μπουν»
Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Απρ
07

Το κήρυγμα της Κυριακής

Η ΣΤΑΥΡΟΜΟΡΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ


Κυριακὴ Σταυροπροσκυνήσεως
Απο τον π. Παναγιώτη Γκέζο


Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δεῖ πραγματικὰ τὸ Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ δὲν θὰ δυσκολευθεῖ μετὰ πολὺ νὰ διακρίνει τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσως. Γιατὶ ὅποιος νιώσει τὴν ἀγάπη ποὺ σταυρώνεται ξέρει ὅτι γιὰ αὐτὴ τὴν ἀγάπη δὲν ὑπάρχει θάνατος. Ὁ Σταυρὸς ποὺ ἦταν τὸ σύμβολο τοῦ θανάτου ἔγινε ἠ ἐγγύηση τῆς ζωῆς γιατὶ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὴν ἀγάπη νὰ σταυρωθεῖ καὶ νὰ γίνει ἔτσι ἀθάνατη. Ὅταν εἶδε ὁ Ἄδης τὸ σταυρὸ τοὺ Χριστοῦ εἶπε τοῖς κάτω: «Ὤ λειτουργοί μου καὶ δυνάμεις μου, τίς ὁ ἐμπήξας ἦλον τῆ καρδία μου; Ξυλίνη μὲ λόγχη ἐκέντησεν ἄφνω, καὶ διαρρήσομαι» (Ὁ οἶκος Ὄρθρου Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως). Καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν σταυρώνει τὸ ναρκισσισμό του γιὰ νὰ δημιουργήσει χῶρο μέσα στὴν καρδιά του γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τὴς ἀγάπης γιὰ τὸ συνάνθρωπο, ὑφιστάμενος ἕνα θάνατο ζωοποιεῖται γιατὶ σκοτώνει τὴν αἰτία τοῦ θανάτου. Γιατὶ πραγματικὰ ὁ ναρκισσισμὸς ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸν ὁλοκληρωτικό του θάνατο. «Ἐν ξύλω τέθνηξας, ξύλον σε εὕρικα ζωῆς χριστοφόρε σταυρέ μου» (Ὡδὴ θ’ κανόνος Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως).

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Μαρ
31

Το κήρυγμα της Κυριακής

Ἡ πραγματικὴ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Κυριακὴ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Από τον πατέρα Παναγίωτη Γκέζο.

Σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἀντίληψη ὁ Τριαδικὸς Θεὸς δὲν εἶναι ἐντελῶς ἀπρόσιτος, ὅπως πιστεύει ἡ πλανεμένη χριστιανικὴ Δύση, ἀλλὰ γίνεται προσιτὸς μὲ τὴν ἄκτιστη χάρη Του καὶ τὶς ἄκτιστες ἐνέργειές Του ποὺ εἶναι μέρος τῆς θείας ὑπάρξεώς Του.

Ὁ ἄνθρωπος λοιπὸν μπορεῖ πραγματικὰ νὰ συναντήσει τὸ Θεὸ καὶ δὲν εἶναι περιορισμένος νὰ συμπεράνει ἀπλῶς τὴν ὕπαρξή Του. Ἡ συνάντηση ὅμως αὐτὴ θὰ γίνει μὲ τρόπο ἡσυχαστικό, δηλαδὴ θὰ γίνει στὸ χῶρο τῆς καρδιᾶς. Ἡ προσευχὴ καὶ ἠ νηστεία εἶναι τὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα θὰ μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νὰ καθαρίσει τὴν καρδιά του γιὰ νὰ συναντήσει ἐκεῖ τὸν ἀναστημένο Χριστό.

Ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι αἴτηση γιὰ παροχές, δὲν εἶναι τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο μετατρέπουμε τὸ Θεὸ σὲ ὐπηρέτη καὶ τοῦ ζητούμε νὰ σπεύσει νὰ ἱκανοποιήσει τὰ θελήματά μας. Εὶναι σχεδὸν βλάσφημο νὰ λέμε στὸ Θεὸ τί νὰ μᾶς δώσει, γιατὶ ὅταν τὸ κάνουμε αὐτὸ ὑπαινισσόμαστε ὅτι ξέρουμε ἐμεῖς κάτι ποὺ Ἐκεῖνος δὲν ξέρει καὶ ὅτι ἐπομένως εἴμαστε σοφότεροι ἀπὸ Ἐκεῖνον. Ὅταν τὸ κάνουμε αὐτὸ δὲν πιστεύουμε στὸ Θεό. Πραγματικὴ προσευχὴ εἶναι νὰ μὴ ζητάει ὁ ἄνθρωπος τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο τὸν ἴδιο τὸ Θεό, «τὴν Βασιλείαν τοὺ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ» καὶ ὄλα τὰ ἄλλα ποὺ ἔχομε πραγματικὰ ἀνάγκη θὰ μᾶς δοθοῦν χωρὶς νὰ τὰ ζητήσουμε (Ματθ.6.33).

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια
Μαρ
17

Το κήρυγμα της Κυριακής

ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΩΤΗΡΙΟ


Κυριακὴ τῆς ΤΥΡΙΝΗΣ
Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Τὸ ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, εἶναι ἔντονα φορτισμένο ἀπὸ τὸ ἐσχατολογικὸ πεῦμα τῆς ἐποχῆς «ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν». Αὐτὴ ἡ ἐσχατολογικὴ φόρτιση δὲν εἶναι ἀρνητικὸ στοιχεῖο καὶ οὔτε λειτουργεῖ ἀποκαρδιωτικὰ. Εἶναι πρόσκληση γιὰ ἐγρήγορση καὶ γιὰ πνευματικὴ καλλιέργεια, ἐφόσον «νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία». Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται τώρα εἶναι νὰ ἀποθέσουμε «τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός». καλούμαστε λοιπόν, γιὰ τὶς οὐσιαστικότερες καὶ πνευματικότερες ἐπιδιώξεις τῆς ζωῆς.

Ὁ Ἰησοὺς Χριστὸς μὲ τὴ τεσσαρακονθήμερη νηστεία Του, δηλαδὴ τὴν ἄρνηση στὴν ἐπιθυμία Του γιὰ τροφή, ἀναπτύσσει τὴ δυνατότητα νὰ λέει ὄχι στὸ δικό του θέλημα γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ λέει ναὶ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ δείχνει τὸ δρόμο τῆς ἀντίστροφης πορείας ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Ἀδάμ. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο θεσπίσθηκε ἡ νηστεία τῆς Σαρακοστῆς, γιὰ νὰ δίνεται ἡ εὐκαιρία στὸν ἄνθρωπο διὰ τῆς νηστείας νὰ κατανικάει τὸ δικό του θέλημα, ποὺ πολὺ συχνὰ εἶναι αὐτοκαταστροφικό, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ κάνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι πάντοτε σωτήριο καὶ ἔτσι μπορεῖ νὰ καλλιεργεὶ τὴ δυνατότητα τῆς ἀγάπης ποὺ τὸν ἐνώνει μὲ τὸ Θεὸ καὶ ποὺ ὁ Ἀδάμ ἔχασε ἐξαιτίας τῆς ὑποδουλώσεώς του στὴ δική του ἐπιθυμία.

Συνεχίστε την ανάγνωση
0 Σχόλια
  0 Σχόλια

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη