Μόνο το 18 τοις εκατό των κονδυλίων της αλβανικής κυβέρνησης είναι νόμιμα

Μόνο το 18 τοις εκατό των κονδυλίων της αλβανικής κυβέρνησης είναι νόμιμα

Από όλες τις δραστηριότητες του αλβανικού κρατικού προϋπολογισμού, τα δημόσια ιδρύματα, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, πιο πολύ παρατηρείται η κατάχρηση των επενδύσεων κεφαλαίου.

Οι εν λόγω καταχρήσεις περιλαμβάνουν τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόσει η Αλβανία, αλλά και με τη νομοθεσία του ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και με τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Ο εσωτερικός έλεγχος που έγινε στην κυβέρνηση της Αλβανίας διαπίστωσε ότι κατά τη διάρκεια του 2020, όσον αφορά τις επενδύσεις κεφαλαίου, υπήρξε διαφάνεια μόνο στο 18%.

Σε κλίμακα από το 1 έως το 4 η διαχείριση κεφαλαιουχικών επενδύσεων βρίσκεται στο 0,74. (αρνητικό αποτέλεσμα)

Τα παραπάνω αποτελέσματα γίνονται γνωστά από μια ειδική έκθεση που έχει υποβληθεί στο αλβανικό Κοινοβούλιο, από την Γενική Διεύθυνση Εναρμόνισης του Δημοσίου Εσωτερικού Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών και που τονίζει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το 2020 όσον αφορά τις επενδύσεις κεφαλαίου δεν τηρήθηκε καθόλου.

«Για το 2020, αυτός ο δείκτης εκτιμάται κατά μέσο όρο 0,74 μονάδες (18%), δείχνοντας μια μη ικανοποιητική απόδοση των δημόσιων οντοτήτων, καθώς αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίπεδο απόκλισης από τα προγραμματισμένα κεφάλαια», αναφέρεται στην έκθεση εσωτερικού ελέγχου της κυβέρνησης.

Με αυτήν την πρακτική, η αλβανική κυβέρνηση υποβάλλει και άλλα έργα προς έγκριση στο Κοινοβούλιο και τα χρηματοδοτεί.

Ο κυβερνητικός έλεγχος σημειώνει ότι από όλα τα δημόσια ιδρύματα που ερευνήθηκαν, οι μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν τη μεγαλύτερη απόκλιση, σε σύγκριση με τα υπουργεία και τα ανεξάρτητα ιδρύματα.

Για αυτές τις μονάδες, οι οποίες παρουσιάζουν πολύ χαμηλή απόδοση από την πραγματικότητα, είναι προφανές ότι οι κύριες αιτίες σχετίζονται κυρίως με προβλήματα και καθυστερήσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προμηθειών.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι η αύξηση αυτή οφειλόταν στη θετική απόδοση επενδυτικών έργων με εγχώρια χρηματοδότηση, η οποία σηματοδότησε την πραγματοποίηση περίπου 59,5 δισεκατομμυρίων ή 116 τοις εκατό του αρχικού ετήσιου σχεδίου και 98,2 τοις εκατό του ετήσιου προγράμματος.

Παρά τα παραπάνω αποτελέσματα, η σημερινή αλβανική κυβέρνηση διατρανώνει πως πρεσβεύει τη διαφάνεια και διώκει τα ποινικά και τα οικονομικά εγκλήματα. 

×
Subscribe

Στα Κατεχόμενα σήμερα ο Ερντογάν
Ο συμπαθής χρήσιμος ή ο αποκρουστικά αναγκαίος;