Ίδρυση και πλήρωση δύο νέων Μητροπόλεων στην Εκκλησία της Αλβανίας (Φωτο)

Ίδρυση και πλήρωση δύο νέων Μητροπόλεων στην Εκκλησία της Αλβανίας (Φωτο)

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆ 7η Ἀπριλίου 2016, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, πρῶτον ἐπεκύρωσε τάς βελτιώσεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου αἵ ὁποῖαι εἶχον ἐγκριθεῖ ὑπό τοῦ Κληρικολαϊκοῦ Συμβουλίου καί τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς 11ης-12ης Μαρτίου 2016, δεύτερον ἵδρυσε δύο νέας Μητροπόλεις: α) Τήν Μητρόπολιν Ἀπολλωνίας καί Φίερι δί’ ἀποσπάσεως τῶν περιοχῶν Φίερι, Πατός καί Λιμπόφσα ἐκ τῆς Μητροπόλεως Βερατίου, Κανίνης καί Αὐλῶνος, καθώς ἐπίσης καί τῆς Μητροπόλεως Ἐλμπασάν δι’ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων καί Δυρραχίου τῶν περιοχῶν Ἐλμπασᾶν, Λιμπράζντ καί Σπαθίας.

Τρίτον, προέβη συμφώνως πρός τόν Καταστατικόν Χάρτην, κατόπιν προτάσεως τοῦ Κληρικολαϊκοῦ Συμβουλίου, εἰς τήν πλήρωσιν τῶν ὡς ἄνω Μητροπόλεων διά κανονικῆς ψηφοφορίας: Διά τήν Μητρόπολιν Ἀπολλωνίας καί Φίερι ἐξελέγη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνίας κ. Νικόλαος (Χύκα), μέχρι τοῦδε ἐντεταλμένος διευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ»- Ἅγιος Βλάσιος Δυρραχίου, καί διά τήν Μητρόπολιν Ἐλμπασάν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κρούγιας κ. Ἀντώνιος (Μερντάνι) μέχρι τοῦδε Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἀμφότεροι εἶναι πτυχιοῦχοι τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ», καθώς ἐπίσης πτυχιοῦχοι τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί κάτοχοι μεταπτυχιακοῦ διπλώματος.

Ἀκολούθως, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνύψωσε τήν Ἐπισκοπήν Ἀμαντίας εἰς Μητρόπολιν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ναθαναήλ (Στεργίου), πτυχιούχου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἐκτελεῖ καθήκοντα Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐν συνέχεια, εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου ἐδόθησαν τά σχετικά Μεγάλα Μηνύματα.

Σύντομον Βιογραφικόν

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀπολλωνίας καί Φίερ κ. Νικολάου

Ὁ Μητροπολίτης Ἀπολλωνίας καί Φίερ κ. Νικόλαος Χύκα (κατά κόσμον Ἀρντιάν), ἐγεννήθη εἰς Ζουπάν τῆς πόλεως Φίερ Ἀλβανίας τήν 26ην. 1.1972.

Ὀλοκλήρωσε τάς ἱερατικάς του σπουδάς εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ» - Ἅγιος Βλάσιος Δυρραχίου, τό ἔτος 2000 μέ ἄριστα. Ἀπό τοῦ ἔτους 2002 ἕως 2006 ἐσπούδασε εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Εθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἔλαβε τό πτυχίον μέ «ἄριστα». Τό 2015 ἐτελείωσε τίς Μεταπτυχιακές Σπουδές εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ἐπίσης μέ «ἄριστα».

Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων Δυρραχίου καί πάσης Αλβανίας κ. Ἀναστασίου, Διάκονος τήν 16ην Ἀπριλίου 2000, Πρεσβύτερος τήν 24ην Μαΐου τοῦ 2002 καί Ἐπίσκοπος τήν, 19ην Νοεμβρίου τοῦ 2006.

Ἀπό τοῦ ἔτους 2006 διατελεῖ ὡς Ἐντεταλμένος Διευθυντής εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ». Εἶναι μέλος τής Κεντρικής Ἐπιτροπής τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιών ἀπό τό 2012 καί ἔχει ἐκπροσωπήσει τήν Εκκλησίαν τής Αλβανίας εἰς πολλάς διαχριστιανικάς καί διαθρησκειακάς συναντήσεις.

Σύντομον Βιογραφικό

Τοῦ Σύντομον Βιογραφικόν Μητροπολίτου Ἐλμπασάν κ. Ἀντωνίου

Ἐγενήθη τήν 6ην Δεκεμβρίου τοῦ 1969 εἰς Τίρανα Ἀλβανίας. Ὁλοκλήρωσε τάς ἱερατικᾶς τοῦ Σπουδας εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ» - Ἅγιος Βλάσιος, Δυρραχίου τήν περίοδον 1996-1999.

Εἶναι ἀριστοῦχος ἀπόφοιτός της Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (2002-2006) και μεταπτυχιακός σπουδαστής εἰς τήν «Καινήν Διαθήκην» τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εἶναι κάτοχος Master εἰς τήν «Κοινωνικήν Ψυχολογίαν καί Ἐπικοινωνίαν» τῆς Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως “ISSAT” καί πτυχιοῦχος τοῦ Πανεπιστημίου “UBIS” τῆς Γενεύης.

Ἐκάρη Μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορυτσάς κ. Ἰωάννου τό 2000. Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, Πρεσβύτερος τό 2002, Ἐπίσκοπος Κρούγιας, ὡς βοηθός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τήν 21ην Νοέμβριου τοῦ 2006, και υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελλος της Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπής Τιράνων.

Εἶναι μέλος τοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος «Πνοή Ἀγάπης», μέλος τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱδρύματος «Ὀρθόδοξος Κλινική Εὐαγγελισμός», μέλος τῆς «Διαθρησκειακῆς Ἐπιτροπῆς» εἰς τήν Ἀλβανίαν καί ἔχει διδάξει εἰς την Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ» τήν περίοδον 2006-2012. Ἔχει λάβει μέρος εἰς πολλάς Διασκέψεις, Συναντήσεις καί Δραστηριότητας ἐκπροσωπώντας τήν Ἐκκλησία τής Ἀλβανίας.

Σύντομον Βιογραφικόν

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀμαντίας κ. Ναθαναήλ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμαντίας κ. Ναθαναήλ, κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Στεργίου, ἐγεννήθη εἰς τούς Ταξιάρχας Τρικάλων τό ἔτος 1957. Ἀπεφοίτησε ἀπό τήν Ἀθωνιάδα Σχολήν τό 1978 καί ἀπό τή Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό ἔτος 1982.

Ἐκάρη μοναχός εἰς τήν Ι. Μονήν Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὅρους τό ἔτος 1979, ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1982, Πρεσβύτερος τό 1987 ὑπό του Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ροδοστόλου κ. Χρυσοστόμου. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2012 ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀμαντίας, ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων Δυρραχίου καί πάσης Αλβανίας κ. Ἀναστασίου.

Διετέλεσε ἐφημέριος, πνευματικός, ἱεροκῆρυξ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολην Ἀργυροκάστρου καί ἔχει διδάξει εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον «Τίμιος Σταυρός» Ἀργυροκάστρου. Εἶναι μέλος τῆς Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος «Ὀρθόδοξος Κλινική Εὐαγγελισμός».

Τήν 7ην Ἀπρίλιου 2016 ἡ Ἐπισκοπή Ἀμαντίας ἀνυψώθη εἰς Μητρόπολιν καί ὁ Ἐπίσκοπος Ναθαναήλ εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην, ἐκτελεῖ καθήκοντα Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Αφαιρούνται οι τίτλοι ιδιοκτησίας από 123 ελληνικέ...
Λαμπρή και με παλμό η παρέλαση της Ομογένειας στην...
 
  1. Σχόλια (1)

  2. Σχολίασε

Σχόλια (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

Άξιοι

Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο στο άρθρο

Αφήστε τα σχόλια σας

Συνημμένα (0 / 3)
Share Your Location

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη