Αλβανία: Πώς θα ιδιωτικοποιείται ή θα ανταλλάσσεται η κρατική περιουσία με ιδιωτικές

Αλβανία: Πώς θα ιδιωτικοποιείται ή θα ανταλλάσσεται η κρατική περιουσία με ιδιωτικές

Η κυβέρνηση της Αλβανίας θα μπορεί να μεταβιβάζει κρατική περιουσία σε ιδιώτες μέσω διαφόρων μορφών ιδιωτικοποίησης, ανταλλαγής ή πώλησης μέσω δημοπρασίας. Οι αλλαγές στον νόμο «Για την ιδιωτικοποίηση και την παραχώρηση της χρήσης εμπορικών εταιρειών και κρατικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων ή μεμονωμένων αντικειμένων, βασικών μέσων και αποθεμάτων αυτών των επιχειρήσεων» αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζονται στις αρχές Ιουλίου.

Η μεταβίβαση κρατικής περιουσίας σε ιδιωτική μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων μορφών ιδιωτικοποίησης, όπως η πώληση μέσω δημοπρασίας ή η μεταβίβαση, σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες μεταβίβασης της κυριότητας των ακινήτων που ορίζονται στον Αστικό Κώδικα της Δημοκρατίας της Αλβανίας, εκτός από τη μορφή μεταβίβασης της κυριότητας μέσω σύμβασης δωρεάς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κρατική περιουσία μπορεί να ανταλλάσσεται με ιδιωτική περιουσία από υπουργεία, άλλα κεντρικά ιδρύματα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που κατέχουν ή χρησιμοποιούν κρατική περιουσία, καθώς και από κρατικές επιχειρήσεις ή εμπορικές εταιρείες. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των περιουσιών που ιδιωτικοποιούνται ή ανταλλάσσονται, καθώς και οι διαδικασίες και οι μορφές ιδιωτικοποίησης και ανταλλαγής κρατικής περιουσίας, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η ευθύνη για τις περιουσίες, σε συνδυασμό με την αναδιοργάνωση των υπουργείων που έγινε στις αρχές του έτους, έχει πλέον μεταβιβαστεί στο υπουργείο αρμόδιο για την οικονομία, ενώ παλαιότερα ανήκε στο Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας. Οι αλλαγές προβλέπουν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα καθορίζει με ειδική απόφαση τον χρόνο, τις διαδικασίες και τους όρους για τη μεταβίβαση της κρατικής περιουσίας σε ιδιώτες σύμφωνα με την συμφωνημένη μορφή.

Σε περιπτώσεις όπου οι περιουσίες περιλαμβάνουν κτίρια και τα αναπτυξιακά σχέδια προβλέπουν την απελευθέρωση του εδάφους, ο νόμος καθορίζει ότι το κόστος κατεδάφισης και απομάκρυνσης των αποβλήτων βαρύνει τον αναπτυξιακό φορέα.

Όταν η κρατική περιουσία περιλαμβάνει κτίρια που βρίσκονται εντός των ορίων εγκεκριμένων αναπτυξιακών σχεδίων, τα υπάρχοντα κτίρια κατεδαφίζονται για την ανάπτυξη του σχεδίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της νομοθεσίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Τα έξοδα κατεδάφισης και η λογιστική αξία αυτών των κτιρίων καλύπτονται από τον αναπτυξιακό φορέα του σχεδίου. Η καθορισμένη λογιστική αξία γίνεται από ορκωτούς λογιστές που διορίζονται για αυτόν τον σκοπό από τον υπουργό αρμόδιο για την οικονομία.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου