Αλβανία: Ο τουρισμός δεν είναι το αντίδοτο για όλα τα προβλήματα της χώρας

Αλβανία: Ο τουρισμός δεν είναι το αντίδοτο για όλα τα προβλήματα της χώρας

Η αύξηση της συμβολής του τουρισμού στην οικονομία της Αλβανίας είναι αναμφίβολα θετική, ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη δεν είναι πανάκεια για όλα τα προβλήματα της χώρας. Αυτό επισημαίνει η έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE), τονίζοντας την ανάγκη για προσεκτική ενεργοποίηση του εσωτερικού δυναμικού της χώρας μέσα από καλά σχεδιασμένες πολιτικές.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να ξεκλειδωθούν τα πιθανά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, τα οποία περιλαμβάνουν τη βελτίωση της διακυβέρνησης, την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, καθώς και την επένδυση σε υποδομές. Οι πολιτικές που καθοδηγούν τον εντοπισμό της παραγωγικής ικανότητας και καθορίζουν τις τοπικές επενδύσεις, θέσεις εργασίας, παραγωγικότητα και εισόδημα έχουν εξελιχθεί σημαντικά.

Η τρέχουσα προσέγγιση δίνει έμφαση στη σημασία του ενδογενούς δυναμικού και των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την τοποθεσία. Για να ξεκλειδωθούν αυτά τα πιθανά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, οι πολιτικές απαιτούν βελτιωμένη διακυβέρνηση, εκπαίδευση, επανεκπαίδευση, προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων, και επένδυση σε υποδομές.

Η περιφερειακή καινοτομία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτές τις πολιτικές. Μία από τις κύριες στρατηγικές για μια προσέγγιση με βάση τη χώρα είναι η «Ευφυής Στρατηγική Εξειδίκευσης» (S3 Albania), η οποία υποστηρίζεται από την ΕΕ και άλλους διεθνείς δωρητές. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει τον προσδιορισμό στρατηγικών περιοχών για παρέμβαση, βασισμένων τόσο στην ανάλυση των δυνατοτήτων της οικονομίας όσο και σε μια επιχειρηματική διαδικασία ανακάλυψης που περιλαμβάνει διαφορετικά μέρη. Στοχεύει στη δημιουργία «ανταγωνιστικών περιοχών» μέσα από ευρείες και καινοτόμες προσεγγίσεις.

Παρά την πρόοδο, η έκθεση επισημαίνει ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα της χώρας. Ο τομέας του τουρισμού δεν είναι επαρκώς συνδεδεμένος με τις εφοδιαστικές αλυσίδες της οικονομίας, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητά του. Ειδικά σε δήμους και αστικές περιοχές της Αλβανίας που βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση, η μικρή χωρητικότητα και το μέγεθος των τοπικών μηχανισμών περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των τουριστικών πρωτοβουλιών.

Παρά τις επενδύσεις και την προώθηση του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου του αγροτουρισμού, ως βασικού ενδογενούς πόρου, η έκθεση σημειώνει ότι ο τουριστικός τομέας έχει περιορισμένες αλυσίδες εφοδιασμού, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και καινοτόμα στοιχεία σε σύγκριση με βιομηχανίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και μεταποιητικούς τομείς. Επομένως, για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η Αλβανία πρέπει να εστιάσει σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση που περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυβέρνησης, την εκπαίδευση, την προσέλκυση ταλέντων και την επένδυση σε υποδομές.

...

Γιατί ο τουρισμός δεν έφερε το οικονομικό θαύμα στην Αλβανία;

Το όνειρο και η πραγματικότητα Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο Έντι Ράμα δήλωσε πως η Αλβανία ωφελήθηκε από τον τουρισμό του 2023, αποκομίζοντας τουλάχιστον 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ενθουσιασμός για ακόμα κα...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου