Παγκόσμια Τράπεζα: Η εδαφική μεταρρύθμιση στην Αλβανία έπληξε την ύπαιθρο και τα χωριά

Παγκόσμια Τράπεζα: Η εδαφική μεταρρύθμιση στην Αλβανία έπληξε την ύπαιθρο και τα χωριά

Η αποτελεσματικότητα των τοπικών αρχών στην Αλβανία είναι περιορισμένη, επηρεάζοντας αρνητικά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Το 2014, μια προσπάθεια αποκέντρωσης ανέθεσε στις τοπικές αρχές την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών, που μέχρι τότε ανήκε στην κεντρική κυβέρνηση. Αν και η πρωτοβουλία αυτή είχε θετικές προθέσεις, η εφαρμογή της αντιμετώπισε προκλήσεις, οδηγώντας σε ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες σε κρίσιμους τομείς, όπως η παροχή νερού, η διαχείριση απορριμμάτων, οι δημόσιες μεταφορές, η εκπαίδευση, η παιδική μέριμνα και η αντιμετώπιση καταστροφών.

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανέλυσε αυτή την κατάσταση και υπέγραψε μια νέα συμφωνία με την αλβανική κυβέρνηση το 2023. Η Τράπεζα διαπίστωσε ότι οι περισσότερες τοπικές αρχές δεν απέκτησαν την απαραίτητη λειτουργική και οικονομική ικανότητα για να διαχειριστούν και να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες βιώσιμα. Ως αποτέλεσμα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς και χαμηλής ποιότητας, επηρεάζοντας αρνητικά το ανθρώπινο κεφάλαιο, το περιβάλλον και τις οικονομικές ευκαιρίες.

Στον τετραετή κύκλο συνεργασίας 2023-2027, η Παγκόσμια Τράπεζα σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα στην τοπική διαχείριση και τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Ο συντονισμός μεταξύ υπουργείων και οργανισμών παραμένει προκλητικός, ιδίως σε διατομεακές δεσμεύσεις, με αποτέλεσμα πολλά σχεδιαζόμενα έργα να μην προχωρούν λόγω σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών και τοπικών θεσμών.

Η Παγκόσμια Τράπεζα σημείωσε ότι η έλλειψη συντονισμού, προτύπων και μηχανισμών λογοδοσίας συμβάλλει στη συνεχιζόμενη ανεπάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών, με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στο ανθρώπινο, περιβαλλοντικό και οικονομικό κεφάλαιο. Η ανάλυση τονίζει ότι η παροχή δημόσιων υπηρεσιών είναι ανεπαρκής στις αγροτικές περιοχές, εμβαθύνοντας τις ανισότητες. Στις αστικές περιοχές, η καλύτερη κάλυψη με δημόσιες υπηρεσίες συνοδεύεται από χαμηλή ποιότητα, προκαλώντας κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Υψηλά επίπεδα ρύπανσης, συνωστισμός και κακός σχεδιασμός μειώνουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις. Επιπλέον, οι ελλείψεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και λυμάτων υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και του τουρισμού. Η έλλειψη υπηρεσιών παιδικής μέριμνας περιορίζει τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία.

Η Παγκόσμια Τράπεζα, μέσω της νέας συμφωνίας, επιδιώκει να βελτιώσει τον συντονισμό και την ικανότητα των τοπικών αρχών, με στόχο την παροχή πιο αποτελεσματικών και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου