Εγκρίνεται η συμφωνία με την ΕΕ όπου η Αλβανία λαμβάνει οικονομική βοήθεια έως 600 εκατ. ευρώ

Εγκρίνεται η συμφωνία με την ΕΕ όπου η Αλβανία λαμβάνει οικονομική βοήθεια έως 600 εκατ. ευρώ

Το αλβανικό κοινοβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία για τα επόμενα επτά χρόνια οικονομικής βοήθειας από την ΕΕ.

Η οικονομική βοήθεια θα στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις της Αλβανίας που σχετίζονται με τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, έως και 600 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα επτά χρόνια.

Η Συμφωνία της ΕΕ (Συμφωνία Χρηματοδοτικού Πλαισίου Εταιρικής Σχέσης) θα επιτρέψει στην Αλβανία να λάβει χρηματοδότηση από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας της ΕΕ (IPAIII).

Αυτή η προενταξιακή βοήθεια υποστηρίζει τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες στην υιοθέτηση και εφαρμογή βασικών πολιτικών, θεσμικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων ώστε να είναι συνεπείς με τις αξίες της ΕΕ και να ευθυγραμμίζονται σταδιακά με τους κανόνες, τα πρότυπα και τις πολιτικές της ΕΕ.

Η νέα χρηματοδότηση, η οποία δεν θα χρειαστεί να επιστραφεί, θα κατευθυνθεί σε μια σειρά από τομείς όπως η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, το περιβάλλον, η ενέργεια, η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, η γεωργία, η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη, η χρηστή διακυβέρνηση και η αποκέντρωση και η τοπική αυτοδιοίκηση.

Σχετικά άρθρα