Μαρ
10

Το κήρυγμα της Κυριακής

«Ο ΑΓΑΠΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΓΕΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ»

Κυριακὴ τῆς ΑΠΟΚΡΕΩ
Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ἀναφέρεται στὴν ἔννοια τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου, «δι’ οὕς Χριστὸς ἀπέθανεν». «Ἀδελφὸς τοῦ Χριστοῦ» εἶναι κάθε ἄνθρωπος καὶ οἱ ἐλάχιστοι ἀκόμη τῆς κοινωνίας. Δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅμως νὰ ἐπιστρέψει στὸ Θεὸ καὶ νὰ τὸν συναντήσει χωρίς προηγουμένος νὰ συναντήση τὸ συνάνθρωπο, γι’ αὐτὸ τὸ ἐπόμενο βῆμα στὴν πορεία γιὰ τὴ συνάντηση μὲ τὸν ἀναστημένο Χριστὸ εἶναι ἀκριβῶς ἠ συνάντηση μὲ τὸ συνάνθρωπο.

Θέμα τῆς τρίτης Κυριακῆς τοῦ Τριωδίου εἶναι ἠ κρίση ποὺ θὰ βασιστεῖ ἀποκλειστικὰ στὴν ἀγάπη ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἔχει δείξει γιὰ τὸ συνάνθρωπο του καὶ ποὺ τελικὰ μεταβαίνει σ’ αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸ Θεό. «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνι τούτων τῶν ἀδελφῶν μου, ἐμοι ἐποιήσατε» (Ματθ.25, 40).

Ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ Θεὸ δὲν μπορεῖ νὰ τελειωθεῖ παρὰ μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀγαπάει τὸν πλησίον του καὶ πλησίον δὲν πρέπει νὰ θεωροῦνται μόνο οἱ φίλοι μας ἤ οἱ γνωστοὶ μας, ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μὲ τοὺς ὁποίους ἔχουμε κοινὴ φύση. Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει συνηθίσει νὰ ἀγαπάει τὸ Θεὸ στὸ συνάνθρωπο, ἐπεκτείνει σ’ αὐτὸν τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης του μὲ τὴν ὁποία πλησιάζει τὸ Χριστό.

Δείχνουμε ἀγάπη στὸ συνάνθρωπο ὅταν τοῦ δίνουμε κάτι ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς καὶ ποὺ ἐκεῖνος τὸ ἔχει ἀνάγκη. «ἐπίνασα καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν».

Νοε
11

Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ: Διπλωματική ήττα με την Αλβανία-Χωρίς τις ελληνικές θέσεις η έκθεσις της Κομμισσιόν

Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ: Διπλωματική ήττα με την Αλβανία-Χωρίς τις ελληνικές θέσεις η έκθεσις της Κομμισσιόν

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ


Κυριακὴ τοῦ ΑΣΩΤΟΥ

Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Ὅσο ὁ ἄνθρωπος εὶναι ναρκωμένος ἀπὸ τὸ μεθύσι τὴς ναρκισσιστικῆς αὐτοαποθεώσεως, δηλαδὴ «...διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοὺ, ζῶν ἀσώτως», δὲν βιώνει ἄμεσα τὴν ὀδύνη τῆς ὑπαρξιακῆς του μοναξιᾶς, ἄν καὶ ὑφίσταται ἔμμεσα τὶς συνέπειές της μὲ τὴ μορφὴ τῶν σωματικῶν συμπτωμάτων ἤ τῶν διαπροσωπικῶν δυσκολιῶν. Μόλις ἀπαλλαγεῖ ὅμως ἀπὸ τὴ νάρκη τῆς αὐτοαποθεώσεως, «Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθών», βιώνει βαθιὰ αὐτὴ τὴν ὁδύνη καὶ διαπιστώνει ὅτι βρισκεται σὲ μιὰ κατάσταση ἐξορίας, μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ πατέρα του, τὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας. «Ὅ, πόσων ἀγαθῶν ὁ ἄθλιος ἐμαυτὸν ἐστέρησα. Ὁποίας βασιλείας ἐξέπεσα ὁ ταλαίπωρος ἐγὼ» (δοξαστικὸ Ἐσπερινοῦ Κυριακῆς Ἀσώτου).

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνει αὐτὴ τὴ διαπίστωση, ἀναπότρεπτα θὰ αἰσθανθεῖ τὴν ἀνάγκη τὴς ἐπιστροφῆς καὶ θὰ πεῖ σὰν τὸν ἄσωτο γιὸ τῆς παραβολῆς, «ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου». «Ὅς ὁ ἄσωτος υἱὸς ἦλθον κἀγὼ οἰκτίρμον, ὁ τὸν βίον ὅλον δαπανήσας ἐν τῆ ἀποδημία ἐσκόρπισα τον πλοῦτον ὅν δέδωκάς μοι, Πάτερ, δέξαι με, πάτερ, μετανοοῦντα, ὁ θεὸς καὶ ἐλέησόν με» (Αἶνοι Κυριακῆς Ἀσώτου). Εἶναι αὐτὴ ἡ βαθιὰ συναίσθηση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἀποξένωσή του ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς του, τὸ Θεό, ποὺ ὁνομάζουμε μετάνοια.

Δεκ
01

Άγνωστος ο πραγματικός αριθμός των φορέων AIDS στην Αλβανία

Ἡ διαφορὰ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν κακὸ ἄνθρωπο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ καὶ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

Ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοὶ ἄνθρωποι. Κακοὶ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Δὲν εἶναι ἠ ἁμαρτία αὐτὴ καθαυτὴ ποὺ κάνει κακὸ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἠ δολιότητα καὶ ἡ ἐμμονὴ στὴν ἁμαρτία του καὶ ἡ ἄρνησή του νὰ τὴν παραδεχθεί.

Ὁ κακὸς ἄνθρωπος εἶναι παντοῦ. Μπορεῖ νὰ εἶναι πλούσιος ἤ πτωχός, μορφωμένος ἤ ἀμόρφωτος, πιστὸς ἤ ἄθεος. Ἔχουμε τὴν τάση καὶ τὴ συνήθεια νὰ κατατάσσουμε τοὺς ἀνθρώπους σὲ δύο ἀπόλυτες κατηγορίες. Καλοὺς ἤ κακοὺς. Σὲ τίμιους ἤ ἀνέντιμους. Ὅλοι μας κάνουμε κακὲς πράξεις. Οἱ κακὲς πράξεις δὲν κάνουν ἀναγκαστικὰ ἕναν κακὸ ἄνθρωπο. Ἡ Σόνια στὸ «Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία» τοῦ Ντοστογιέφσκυ, ἄν καὶ ἐξεδίδετο γιὰ χρήματα, για νὰ μὴν πεθάνουν ἀπὸ ἀσιτία τὰ ἐτεροθαλὴ ἀδέλφιά της δὲν ἦταν κακὸς ἄνθρωπος. Ἄν ὅποιος κάνει κάτι κακὸ ἦταν κακὸς ἄνθρωπος, ὅλοι θὰ εἴμασταν κακοὶ ἄνθρωποι. Ὁπωσδήποτε ὅλοι, σὲ ὁποιαδήποτε κατηγορία καὶ ἄν ἀνήκουμε, κάνουμε καὶ καλὲς καὶ κακὲς πράξεις.

Φεβ
23

Καταστροφή αγιογραφιών στην Αλβανία

Εδώ και χρόνια καταστρέφονται στην Αλβανία πολιτιστικοί θησαυροί. Πρόσφατα άγνωστοι αφαίρεσαν από ναό μεσαιωνικές τοιχογραφίες του αγιογράφου Ονούφριου. Το αλβανικό δημόσιο αδρανεί.

Η καταστροφή τοιχογραφιών του Ονούφριου, του γνωστότερου αγιογράφου στην Αλβανία, ήταν το αποκορύφωμα μια σειράς βανδαλισμών σε βάρος έργων πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι αρχαιοκάπηλοι κατέστρεψαν και έκλεψαν μοναδικές τοιχογραφίες από το εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής στο μικρό χωριό Βαλς σε απόσταση 60 περίπου χιλιόμετρων από τα Τίρανα. Η εκκλησία θεωρείται κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς και έχει κριθεί διατηρητέα. Μέχρι σήμερα οι δράστες διαφεύγουν της σύλληψης. Ο Ονούφριος, κορυφαίος αγιογράφος του 16ου αιώνα, ανήκει στους σημαντικότερους αγιογράφους της ΝΑ Ευρώπης και θεωρείται ο πλέον διακεκριμένος εκπρόσωπος της μεσαιωνικής τέχνης στην Αλβανία.

Ιουλ
10

Η EE παρακολουθεί στενά την υπόθεση απαλλοτριώσης ελληνικών περιουσιών στην Αλβανία

Η EE παρακολουθεί στενά την υπόθεση απαλλοτριώσης ελληνικών περιουσιών στην Αλβανία

Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΛΕΠΡΟΣ, Ο ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ

Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά
Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο.

Ὁ δέκατος λεπρὸς, ὁ Σαμαρείτης ( αὐτὸς ποὺ σύμφωνα μὲ τοὺς Ἰουδαίους δὲν εἶχε σωστὴ πίστη) κατάλαβε τὴν αἰτία τὴς ἀρρώστιας: τὴν κακὴ σχέση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ νὰ ἀποδείξει τὴν ἀποκατάσταση αὐτὴς τῆς σχέσης, ἐπέστεψε στὸ Χριστὸ δοξάζοντας τὸ Θεό.Ἡ καρδιά γέμισε ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ Χριστὸς ἐπαίνεσετὴ στάση του. Ἀπὸ τῆν κρίση τοῦ Θεοῦ πέρασε στὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ.

Άγαπητοὶ , τί σημαίνουν αὐτὰ γιὰ μᾶς; Σημαίνουν ὅτι καὶ ἡ δικὴ μας σχέση μὲ τὸ Θεὸ μπορεῖ νὰ εἶναι κακή, μπορεῖ νὰ τεθεῖ σὲ δοκιμασία ἤ ἀκόμα μπορεἶ καὶ νὰ καταστραφεῖ. Ἐνδέχεται νὰ βρεθοῦμε ἐσωτερικὰ στὴν κατάσταση τῆς ἀνταρσίας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ , ἀλλὰ παρόλα αὐτὰ νὰ μὴν ἔχουμε τὰ ἐξωτερικὰ σημάδια τῶν δέκα λεπρῶν. Αὐτὴ τὴν ἀνταρσία τὴν καταλαβαίνουμε ἄν ἐξετάσουμε τὸν τρόπο ποὺ θέλουμε νὰ ζοῦμε, ἄν δηλαδὴ θέλουμε νὰ ζοῦμε μόνοι μας καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό μας, μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθώπους. Ἀκόμα, τὴν καταλαμβαίνουμε ὅταν παρατηροῦμε ὅτι διαχειριζόμαστε τὰ πράγματα αὐτοὺ τοῦ κόσμου σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει ὁ Θεός. Ὅταν θεωροῦμε πὼς ὅτι μᾶς συμβαίνει σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακά, ἀφοροῦν ἐμὰς τοὺς ἴδιους καὶ ὑπάρχουν μόνο γιὰ μᾶς.

Ιαν
13

Αλβανία: Αντιδράσεις για αφαίρεση τοιχογραφιών του 1554 από ορθόδοξο ναό στο Ελμπασάν

Η βίαιη αφαίρεση με πρωτόγονα μέσα τοιχογραφιών του 1554, του γνωστού εικονογράφου Ονούφριου, από τον ορθόδοξο ναό της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή Γκίναρι του Ελμπασάν, προκάλεσε στην Αλβανία έναν νέο κύκλο ποικίλων αντιδράσεων.

Καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές, αρχαιολόγοι, άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης, υψώνουν τη φωνή τους για το συγκεκριμένο βανδαλισμό, ο οποίος έβαλε τέλος σε ένα ακόμα σπάνιο και ενιαίο πολιτιστικό μνημείο της ορθόδοξης κληρονομιάς στην Αλβανία.

Σήμερα το «Φόρουμ για την Προστασία της Ιστορικής Κληρονομιάς» στην Αλβανία οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν αφορούν την θρησκευτική πτυχή του γεγονότος, αλλά απλώς την πολιτιστική πλευρά.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 30 Δεκεμβρίου 2012 και στις 4 Ιανουαρίου 2013. Παρά το γεγονός ότι η αστυνομία ενημερώθηκε εγκαίρως για την πρώτη κλοπή, οπότε οι κακοποιοί αφαίρεσαν πέντε κεφαλές αγίων, δεν έλαβε κανένα μέτρο. Οι δράστες επανήλθαν στις 4 Ιανουαρίου και αφαίρεσαν και άλλα τμήματα αγιογραφιών.

Νοε
02

Η ελληνική εκπομπή Περπατώντας στον τόπο μας (βίντεο)

Η ελληνική εκπομπή Περπατώντας στον τόπο μας (βίντεο)

ΧΕΙΜΑΡΡΑ η πατρίδα που αγαπάμε τόσο πολύ. Χειμάρρα, στην οποία μιλάνε ελληνικά χιλιάδες χρόνια τα τοπωνύμια: Ακροκεραύνια, Χειμάρρα, Ανδρεχόρα, Μεγαληχόρα, Γυπαιέα, Πάνορμος, Αρμυρίδα, Γιαλισκάρι. Πύργος, Παγά, Γράμματα, Καστανέα, Παρασπόρι, Καστρί και πολλά άλλα.
Δεν πρέπει να περιμένει κανείς ότι όλες οι δυσκολίες και τα προβλήματα ξαφνικά θα επιλυθούν σε μια στιγμή, ωστόσο πρέπει να ελπίζουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού όλα κάποτε θα διευθετηθούν.

Πατέρας Παναγιώτης Γκέζος

«Μετανοείτε» φωνάζει και σήμερα ὁ Κύριος.

Κυριακή μετά τα φώτα

Η αρχή του χαροποιού μηνύματος για τον ερχομό του Ιησού Χριστού, που είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής και Πρόδρομος του Κυρίου. Και έγινε ο Ιωάννης η αρχή του ευαγγελίου, σύμφωνα με εκείνο που λέει ο επουράνιος πατέρας στο Μεσσία δια του προφήτου Μαλαχία: «Να, εγώ στέλνω μπροστά από σένα τον αγγελιοφόρο μου». Μετά την εορτή των Φώτων, έρχεται το σημερινό ιερό ευαγγέλιο να μας μιλήσει για το «μεγάλο φως», τον Ιησού Χριστό. Ο ιερός ευαγγελιστής λέει ότι μόλις άκουσε ο Κύριος ότι ο Πρόδρομος παραδόθηκε στη φυλακή, έφυγε για τη Γαλιλαία. Αφήνει δε τη Ναζαρέτ και κατοικεί στη Καπερναούμ που ήταν κτισμένη κοντά στη λίμνη της Γεννησαρέτ, στα σύνορα των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείμ. Με την ενέργεια αυτή του Κυρίου πραγματοποιείται ότι είχε πει ο προφήτης Ησαΐας πριν οχτακόσια χρόνια: «Η χώρα της φυλής Ζαβουλών και της φυλής Νεφθαλείμ που είναι χτισμένη κοντά στη θάλασσα Γεννησαρέτ και ανατολικά του Ιορδάνου, η Γαλιλαία που είναι γεμάτη από εθνικούς, ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι της αγνοίας και της πλάνης, είδε μεγάλο φως, το Χριστό». Και άλλες φορές η Αγία Γραφή ονομάζει το Χριστό με παρόμοιες εκφράσεις, π.χ. λέει ότι είναι ο Κύριος Ιησούς «φως αληθινό», «φως του κόσμου», ή «φως εις αποκάλυψιν εθνών». Τι να εννοεί άραγε με όλα αυτά;

Σεπ
06

Μπερίσα: «Ιδού το σαράι του Κοκδήμα και του Ράμα στην Χιμάρα»

Μπερίσα: «Ιδού το σαράι του Κοκδήμα και του Ράμα στην Χιμάρα»

Αναπόσπαστο μέρος της Χριστιανικής ταυτότητας ο πατριωτισμός


«Εμείς οι πολλοί» κηρύττει ο Απόστολος των Εθνών, «συναποτελούμε το σώμα του Χριστού και ο καθένας είναι μέλος του άλλου». (Ρωμ. 12,5). Ιδού λοιπόν ενώπιόν μας νέος χρόνος, χρόνος επανόρθωσης και μετανοίας.
Χρόνια πολλά!
ο πατέρας Παναγιώτης Γκέζος


ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ - Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ
Κυριακή των Θεοφανίων

Κυριακὴ σήμερα, ἀγαπητοὶ καὶ συμπίπτει ἡ μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων. Καὶ σύμφφωνα μὲ τὸ Τυπικὸ δὲν διαβάζομε τίποτα Ἀναστάσιμο, ἀλλὰ λέμε ὅλα τὰ τῆς Ἑορτῆς. Ὁπότε ἔχομε Εὐαγγέλιο τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων.

Ὁ Χριστὸς μας ἔμεινε τριάντα χρόνια στὴν ἀφάνεια καὶ στὴν ταπείνωση τῆς Ναζαρέτ, ὑποτασσόμενος στοὺς γονεῖς Του καὶ περιμένοντας τὴν ὥρα τοῦ Θεοῦ. Κι ὅταν ἦλθε ἐκείνη ἡ ὥρα, καὶ ἐνῶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης, μὲ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ἐβάπτιζε καὶ ἐξομολογοῦσε στὸν Ἰορδάνη, ὁ Χριστὸς μας ἀφήνει τὴ Γαλιλαία, ὅπως λέει τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἑορτῆς, καὶ ἔρχεται στὸν Ἰορδάνη πρὸς τὸν Ἰωάννη, νὰ Βαπτισθεῖ. Καὶ πῆγε μὲ τὴ σειρὰ καὶ μὲ τὴν ἀράδα Του, «σὰν ἕνας ἀπ’ ὅλους καὶ ἕνας γιὰ ὅλους», θὰ ΄λεγε ὁ ἅγιος Ρωμανὸς ὁ Μελωδός.

Αυγ
18

Bullying από τον Ράμα στους Έλληνες Ομογενείς

Bullying από τον Ράμα στους Έλληνες Ομογενείς

“Ο δε Κύριος κατεθύναι υμών τας καρδίας …
εις την υπομονήν του Χριστού” (Β΄ Θεσ. 3:5)


Ο Λυτρωτής του κόσμου, την έλευση του Οποίου εορτάζουμε τα Χριστούγεννα, δεν ήλθε στη γη ως βιαστικός και ορμητικός ηγέτης να ανατρέψει διαμιάς την αμαρτωλή πραγματικότητα. Ο Λόγος του Θεού, γενόμενος άνθρωπος, δεν ζήτησε να διορθώσει τα πάντα σε λίγο διάστημα, να επιβάλει με ισχύ κοσμική τις αρχές που διακήρυξε για μια νέα δίκαιη κοινωνία. Από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας Του μέσα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους, κινήθηκε με θαυμαστή ΥΠΟΜΟΝΗ: Υπομονή στην αδιαφορία των κατοίκων της Βηθλεέμ, που δεν Τού προσέφεραν ούτε ένα λιτό κατάλυμα. Υπομονή στην παρανοϊκή εχθρότητα της πολιτικής εξουσίας, που αισθάνθηκε ότι απειλείται και έσπευσε να πάρει τα πιο βίαια μέτρα εναντίον Του. Υπομονή στις συνθήκες της ξενητειάς, όταν αναγκάσθηκε, μαζί με τη μητέρα Του και τον προστάτη Του Ιωσήφ, να καταφύγει σε ξένο τόπο, στην Αίγυπτο. Και αργότερα, για χρόνια πολλά, εργάσθηκε χειρονακτικά με υπομονή, συμμετέχοντας σιωπηλά στον μόχθο του απλού λαού.

Δεκ
11

Συνεχίζουν το έργο τους στην Αλβανία τα κινητά μαγειρεία του Ε.Σ. (φωτό)

Συνεχίζουν το έργο τους στην Αλβανία τα κινητά μαγειρεία του Ε.Σ. (φωτό)

Ας ετοιμάσουμε και εμείς, αδελφοί μου, τη φάτνη της καρδιάς μας, για να υποδεχθούμε τον Κύριό μας ως Σωτήρα και Λυτρωτή μας, ας τον δοξολογήσουμε με ύμνους και ωδές πνευματικές και ας τον ικετεύσουμε να μας διατηρήσει όλους, και ιδιαιτέρως τους νέους μας, ασάλευτους στην ορθόδοξη ευαγγελική πίστη μας.

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, με ειρήνη, αγάπη, δύναμη και προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο ελπίδα και ευτυχία.

Μὲ τὶς πατρικὲς μου εὐχὲς ἐν Χριστό.
Ἡ οἱκογένεια πατρὸς Παναγιώτη ΓκέζουΑκολουθεί το Κυριακάτικο (προ Χριστουγέννων) Κήρυγμα:

ΕΖΗΣΑΝ ΩΣ ΕΠΙΓΕΙΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
Κυριακή πρὸ τῆς ΧΡΙΣΤΟΥ Γεννήσεως

Μία Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὴν μεγάλη καὶ κοσμοχαρμόσυνη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει ἐνώπιὸν μας ὄλους ἐκείνους τοὺς δικαὶους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, προπάτορες, προφῆτες καὶ μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν μέσα στὸ ὄραμα καὶ τὴν ἐλπίδα τοῦ Μεσία. Περίμεναν μὲ πόθο ἀσίγαστο καὶ ἱερὴ λαχτάρα νὰ δοῦν τὸν «χριστὸν Κυρίου». Ὄλοι αὐτοί, λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἐάν συγκριθοῦν μὲ τὸν κόσμον ὁλόκληρον, ὁ καθένας τους εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερος. Μὲ ἀφορμὴ τοὺς λόγους αὐτούς, ἄς δοῦμε γενικώτερα γιατί κάθε Ἄγιος εἶναι πολυτιμότερος ἀπ’ὄλο τὸν κόσμο καὶ τί σημασία ἔχει αὐτὸ γιὰ μᾶς.

Δεκ
19

Το κήρυγμα της Κυριακής

Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο εκ Χιμάρας

Συνηθίζουμε νὰ κάνουμε λόγο γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐπιείκεια καὶ τὴ μακροθυμία Του. Ὡστόσο σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ κάτι ποὺ ἴσως μᾶς ξαφνιάζει: γιὰ τὴν «ὀργὴ τοῦ Θεοῦ». Συγκεκριμένα ὁ ἅγιος Ἀπόστολος καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ νεκρώσουν κάθε ἁμαρτωλὸ πάθος καὶ κακὴ ἐπιθυμία ποὺ κυριαρχεῖ μέσα τους, διότι γιὰ τὰ ἁμαρτήματα κάθε εἴδους «ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας» πρόκειται νὰ ξεσπάσει ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ σ’ ὅσους - ὄχι ἀπὸ ἄγνοια ἢ ἀδυναμία, ἀλλὰ - συστηματικὰ καὶ μὲ ἐπιμονὴ δὲν θέλουν νὰ πιστέψουν καὶ προτιμοῦν νὰ ζοῦν μέσα στὴν ἁμαρτία.

Πῶς εἶναι δυνατὸν ὅμως ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης νὰ ὀργίζεται καὶ νὰ τιμωρεῖ τοὺς ἁμαρτωλούς; Τὸ εὔλογο αὐτὸ ἐρώτημα μᾶς καλεῖ νὰ δοῦμε πῶς συμβιβάζεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀγάπη Του καὶ ποιὸ εἶναι τὸ μήνυμα ποὺ μᾶς στέλνει ὁ Θεὸς μὲ τὶς διάφορες ἀπειλὲς ἢ τιμωρίες. Τί εἶναι ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ; Ὁ Θεὸς δὲν ὀργίζεται. Οὔτε θυμώνει οὔτε ἐκδικεῖται οὔτε τιμωρεῖ. Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη. Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς αἰσθανόμαστε ὡς ὀργὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ συνέπειες ἀπὸ τὴ δική μας ἀπομάκρυνση ἀπὸ κοντά Του. Ἂν εἶναι χειμώνας καὶ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὴ θερμάστρα ἢ τὸ τζάκι καὶ βγοῦμε ἔξω στὸ κρύο, προφανῶς δὲν φταίει ἡ θερμάστρα ἢ τὸ τζάκι ποὺ παγώνουμε. Ὅσο βρισκόμαστε κοντὰ στὸν Θεό, χαιρόμαστε, ἡ ζεστασιὰ τῆς θείας Του χάριτος μᾶς κάνει εὐτυχισμένους. Ὅταν φεύγουμε ἀπὸ κοντά Του ἁμαρτάνοντας καὶ δὲν μετανοοῦμε, παγώνουμε, ἀρρωσταίνουμε, ὑποφέρουμε. Ἐκεῖνος θέλει πάντα τὸ καλό μας· ἡ ἐπιμονή μας ὅμως στὴν ἁμαρτία μᾶς ὁδηγεῖ σὲ κόλαση δυστυχίας. Ὁ Θεὸς καὶ τότε ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς ἀγαπάει, δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ μᾶς ζεστάνει μὲ τὴν ἀγάπη Του, διότι Τὸν ἐμποδίζει ἡ ἐλευθερία μας.

Ιαν
14

Η Ελένη Σουρανή διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού

Η Ελένη Σουρανή διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού

Συνεχίζονται οι λεηλασίες


Νέος βανδαλισμός στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στους Γεωργουτσάτες σημειώθηκε την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012. Άγνωστοι έσπασαν την κεντρική πόρτα της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου με αποτέλεσμα να προκληθούν για πολλοστή φορά ζημίες στην κεντρική εκκλησία του χωριού.

Υπενθυμίζεται πως πριν από ένα μήνα ακριβώς, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στους Γεωργουτσάτες είχε βανδαλιστεί ξανά από αγνώστους τους οποίους όπως και σε άλλες περιπτώσεις η αλβανική αστυνομία δεν τους εντόπισε ποτέ.

Μέτα τις κλοπές του 2009 και τους συνεχείς βανδαλισμούς στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου που βρίσκεται στο κοιμητήριο του χωριού, στις εκκλησίες του χωριού δεν φυλάγονται πλέον ούτε κειμήλια αξίας, ούτε χρήματα.

Απρ
23

ΞΑΝΑ-έκλεψαν τους Αγίους Πάντες στην Χιμάρα

Κλοπή καρμπόν με αυτήν της 3ης Απριλίου 2012 Φαντάζει κωμικοτραγικό όμως δυστυχώς είναι δεν πρόκειται για αστείο. Μόλις πληροφορηθήκαμε πως η εκκλησία των Αγίων Πάντων βεβηλώθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα. Παραβίασαν τα λουκέτα του ναού και με ευκολία εισέβαλαν στον εσωτερικό χώρο όπου ξήλωσαν ένα κομμάτι απ' το ξύλινο τέμπλο όπως είχαν κάνει και την προηγούμενη φορά. Να δούμε εάν το σίριαλ...
Μάι
19

Τάτος: «Μου έκανε καλό που έφυγα από τον Ολυμπιακό»

Το σημερινό προκλητικό πρωτοσέλιδο της Gazeta Shqiptare (25-3-2012) γράφει για την αφαίρεση της προτομής του Αριστοτέλη απ' τον χώρο της εκκλησίας των Αγίων Πάντων. Η γνωστή για τα ανθελληνικά της αισθήματα εφημερίδα δεν χάνει την ευκαιρία μάλιστα να χαρακτηρίσει για ακόμα μια φορά το περιστατικό ως ατύχημα.

 

 

Διαβάστε παρακάτω απόσπασμα του άρθρου:

Ιαν
28

Η αστυνομία Αργυρόκαστρου συνέλαβε 12 λαθρομετανάστες με κατεύθυνση το Μαυροβούνιο

Επτά μήνες μετά την τοποθέτηση της, η προτομή του εθνομάρτυρα από τη Χειμάρρα Αριστοτέλη Γκούμα, αφαιρέθηκε από το προαύλιο της εκκλησίας των Αγίων Πάντων και μεταφέρθηκε στο κοιμητήριο.

Να υπενθυμίσουμε ότι για την τοποθέτηση της,η οικογένεια είχε ζητήσει από την Ένωση Χειμαρριωτών – πρωτοβουλία της οποίας ήταν το μνημείο -  να τοποθετηθεί σε κάποιο προστατευόμενο χώρο, για ευνόητους λόγους. Με την τοποθέτηση της προτομής εντός του χώρου της εκκλησίας διαφώνησε ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ. Δημήτριος

 

που δεν ήθελε καμία ανάμειξη της εκκλησίας πέραν του θρησκευτικού μνημόσυνου, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το πρωί της  χωρίς να λειτουργήσει, επιβάλλοντας ταυτόχρονα  στην εκκλησία των Αγίων Πάντων την ακοινωνησία μέχρι να αφαιρεθεί η προτομή από την αυλή της εκκλησίας.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη